הליה ידי לע בתכנ ,םישולשה גח תביסמב םידליה יפמ דעס יחבשל תעכ םיניזאמ םתא