םידליהו הלהקמה יפמ םינג תבשויה דעסל תעכ םיניזאמ םתא
(ןמייה םוחנ :ןחל) דעס לש 25-ה גחב