(קימולש :ןחל ,אפיל :םילימ) ה'צנח יפמ ביבא חרפי דועל תעכ םיניזאמ םתא