'ז ןיערגאביקע ינב לש 'ז ןיערג לש תונומתה םובלא

תגצמ - ןיערגה לש םישימחה לבוי דובכל הכורעת