דעס ץוביק ךסומ
םירבצמ תריכמ םירוטקרטו בכרה יגוס לכל םילופיט

 10.000 לופיט
רטליפ + עונמ ןמש
ריוא ןנסמ
קלד ןנסמ
םיגלפ
ירוחאו ימדק םימלב תקידב
ורבוס תורש ךסומ
 

8-16:00   ה-א
8-12:00   ו
 

 תבשחוממ קלד תכורצת תקידב ~
  םינגזמ ןוקית ~
תיבל חוקלה תעסה ~

08-6800402 :ןופלט
08-6800484:'סקפ