ע"שת - ןויכרא - םילע
 
ארקיו תומש תישארב
19.3.10-2594 ארקיו תשרפ
26.3.10-2595 וצ תשרפ
9.4.10-2596 ינימש תשרפ
16.4.10-2597 ערצמ-עיזרת תשרפ
23.4.10-2598 םישדק-תומ ירחא תשרפ
30.4.10-2599 רמא תשרפ
7.5.10-2600 יתקחב-רהב תשרפ
8.1.10-2584 תומש תשרפ
15.1.10-2585 אראו תשרפ
22.1.10-2586 אב תשרפ
29.1.10-2587 חלשב תשרפ
5.2.10-2588 ורתי תשרפ
12.2.10-2589 םיטפשמ תשרפ
19.2.10-2590 המורת תשרפ
26.2.10-2591 הוצת תשרפ
5.3.10-2592 אשת יכ תשרפ
12.3.10-2593 ידוקפ-להקיו תשרפ
16.10.09-2572 תישארב תשרפ
23.10.09-2573 חנ תשרפ
30.10.09-2574 ךל-ךל תשרפ
6.11.09-2575 אריו תשרפ
13.11.09-2576 הרש ייח תשרפ
20.11.09-2577 תדלות תשרפ
27.11.09-2578 אציו תשרפ
4.12.09-2579 חלשיו תשרפ
11.12.09-2580 בשיו תשרפ
18.12.09-2581 ץקמ תשרפ
25.12.09-2582 שגיו תשרפ
1.1.10-2583 יחיו תשרפ
םירבד רבדמב
16.7.10-2610 םירבד תשרפ
23.7.10-2611 ןנחתאו תשרפ
30.7.10-2612 בקע תשרפ
6.8.10-2613 האר תשרפ
13.8.10-2614 םיטפש תשרפ
20.8.10-2615 אצת יכ תשרפ
27.8.10-2616 אובת יכ תשרפ
3.9.10-2617 ךליו-םיבצנ תשרפ
8.9.10-2618 וניזאה - הנשה שאר
17.9.10-2619 רופיכ םוי
22.9.10-2620 תוכוס
14.5.10-2601 רבדמב תשרפ
21.5.10-2602 אשנ תשרפ
28.5.10-2603 ךתלעהב תשרפ
4.6.10-2604 ךל-חלש תשרפ
11.6.10-2605 חרק תשרפ
18.6.10-2606 תקח תשרפ
25.6.10-2607 קלב תשרפ
2.7.10-2608 סחניפ תשרפ
9.7.10-2609 יעסמ-תוטמ תשרפ