ו"סשת - ןויכרא - םילע
 
ארקיו תומש תישארב
31.3.06-2399 ארקיו תשרפ
7.4.06-2400 וצ תשרפ
14.4.06-2401 חספ
28.4.06-2402 ערצמ-עירזת תשרפ
5.5.06-2403 םישדק-תומ ירחא תשרפ
12.5.06-2404 רמא תשרפ
19.5.06-2405 יתקחב-רהב תשרפ
20.1.06-2389 תומש תשרפ
27.1.06-2390 אראו תשרפ
3.2.06-2391 אב תשרפ
10.2.06-2392 חלשב תשרפ
17.2.06-2393 ורתי תשרפ
24.2.06-2394 םיטפשמ תשרפ
3.3.06-2395 המורת תשרפ
10.3.06-2396 הוצת תשרפ
17.3.06-2397 אשת יכ תשרפ
24.3.06-2398 ידוקפ-להקיו תשרפ
28.10.05-2377 תישארב תשרפ
4.11.05-2378 חנ תשרפ
11.11.05-2379 ךל ךל תשרפ
18.11.05-2380 אריו תשרפ
25.11.05-2381 הרש ייח תשרפ
2.12.05-2382 תדלות תשרפ
9.12.05-2383 אציו תשרפ
16.12.05-2384 חלשיו תשרפ
23.12.05-2385 בשיו תשרפ
30.12.05-2386 ץקמ תשרפ
6.1.06-2387 שגיו תשרפ
13.1.06-2388 יחיו תשרפ
םירבד רבדמב
28.7.06-2415 םירבד תשרפ
4.8.06-2416 ןנחתאו תשרפ
11.8.06-2417 בקע תשרפ
18.8.06-2418 האר תשרפ
25.8.06-2419 םיטפש תשרפ
1.9.06-2420 אצת יכ תשרפ
8.9.06-2421 אבת יכ תשרפ
15.9.06-2422 ךליו-םיבצנ תשרפ
22.9.06-2423 הנשה שאר
29.9.06-2424 וניזאה תשרפ
6.10.06-2425 תוכוס
26.5.06-2406 רבדמב תשרפ
1.6.06-2407 אשנ תשרפ
9.6.06-2408 ךתלעהב תשרפ
16.6.06-2409 ךל חלש תשרפ
23.6.06-2410 חרק תשרפ
30.6.06-2411 תקח תשרפ
7.7.06-2412 קלב תשרפ
14.7.06-2413 סחניפ תשרפ
21.7.06-2414 יעסמ-תוטמ תשרפ