ב"עשת - ןויכרא - םילע
 
ארקיו תומש תישארב
23.3.11-2695 ארקיו תשרפ
30.3.11-2696 וצ תשרפ
6.4.11-2697 חספ
20.4.11-2698 ערצמ-עירזת תשרפ
27.4.12-2699 םישדק-תומ ירחא תשרפ
4.5.12-2700 רמא תשרפ
11.5.12-2701 רהב תשרפ
18.5.12-2702 יתקחב תשרפ
13.1.11-2685 תומש תשרפ
20.1.11-2686 אראו תשרפ
27.1.11-2687 אב תשרפ
3.2.11-2688 חלשב תשרפ
10.2.11-2689 ורתי תשרפ
17.2.11-2690 םיטפשמ תשרפ
24.2.11-2691 המורת תשרפ
2.3.11-2692 הוצת תשרפ
9.3.11-2693 אשת יכ תשרפ
16.3.11-2694 ידוקפ-להקיו תשרפ
28.10.11-2674 חנ תשרפ
4.11.1-2675 ךל ךל תשרפ
11.11.11-2676 אריו תשרפ
18.11.11-2677 הרש ייח תשרפ
25.11.11-2678 תדלות תשרפ
2.12.11-2679 אציו תשרפ
9.12.11-2680 חלשיו תשרפ
16.12.11-2681 בשיו תשרפ
23.12.11-2682 ץקמ תשרפ
30.12.11-2683 שגיו תשרפ
6.1.11-2684 יחיו תשרפ
םירבד רבדמב
27.7.12-2712 םירבד תשרפ
03.08.12-2713 ןנחתאו תשרפ
10.08.12-2714 בקע תשרפ
17.08.12-2715 האר תשרפ
25.08.12-2716 םיטפש תשרפ
1.09.12-2717 אצת יכ תשרפ
8.09.12-2718 אבת יכ תשרפ
15.09.12-2719 םיבצנ תשרפ
22.09.12-2720 ךליו תשרפ
25.5.12-2703 רבדמב תשרפ
1.6.12-2704 אשנ תשרפ
8.6.12-2705 ךתלעהב תשרפ
15.6.12-2706 ךל-חלש תשרפ
22.6.12-2707 חרק תשרפ
29.6.12-27078 תקח תשרפ
6.7.12-2709 קלב תשרפ
13.7.12-2710 סחניפ תשרפ
20.7.12-2711 יעסמ-תוטמ תשרפ