,ס"שת ןסינב ג"כ ,ה"עב
28.4.2000
.2102 'סמ ןוילג

תומ ירחא תשרפלוח ימי ת ב ש


05:01 - ןיליפת.ה ןמז
18:57 - תורנ תקלדה

09:17 - עמש.ק ןמז ףוס 19:15 -
החנמ

19:00 - החנמ
.הליפתה רחאל 'קד 10 - שודיק

20:00 - תיברע
.ז יליג -
עובשה 'רפ

11:30 - שודיק

13:30 - 'א החנמ

17:30 - 'ב החנמ

19:57 - תבשה תאצ


.ימע-ןב עטנ - האפרמב תינרות תבשה
תפרצ תובלחמב יעוצקמ רויס

היה ,(םימוסריפב םיארקנש יפכ בלחה ירדח וא) תונטקה תובלחמה לש יעוצקמה רויסה
.הילטיאבו דנלוהב ונרקיב םדוקש רחאל ,תפרצל םעפה
ודוביעו בלחה רוציי תיישעתו היסור רחאל ,הפוריאב הלדוגב הינשה הנידמה איה תפרצ
,םישבוע סיסב לע תוניבגב תדקמתמ בלחה ירצומ דוביע תיישעת רקיע .הב תחתופמ דאמ
רופקור תוניבג רמולכ ,יטרופקור ןיליצינפ סיסב לע תוניבג םה םהבש םימסרופמהשכ
לע תססובמ היישעתה בור .טרבממקה תניבג ומכ ,םוידידנק ןיליצינפ סיסב לעו ,םהינימל
.תומוקמ הברהב אצמנ ,םישבכ רקיעב ,ןאצ בלח םג ךא ,רקב בלח
ןניא ןהינימל תוניבגה לכ טעמכ ,תוניבג רוצייב תועודי תונידמ הברהל דוגינב,תפרצב
שי רבדלש ןבומכ .ב"הראב םג ל"נכו ירשפא יתלב אוה ץראבש רבד ,רוטסיפ ךילהת תורבוע
תאז יכ .תואיצמה ןחבמב דמוע רבדהו רודל רודמ תוברתו עדי תרבעה לש ,תרוסמ לש סיסב
,םיטאמוס םיאת תקידב תוללוכה ,הדבעמ תוקידב רבוע ,אוהש רוקמ לכמ בלח לכ ,תעדל
תריפס ,סיקוקוטופרטס ,סיקוקוליפטס ,(תפחש) סיזוליצורב ,הלנומלס ,םימרופילוק
תמייק תובלחמהמ קלחב ,תאזמ הרתי .םייפוסה םירצומב ל"נכ ,'וכו תיללכ םיקדייח
,תמייוסמה הניבגה גוסל ןיינועמ אוה וב בלחה תא רוחבל תוניבגה ןרצייל תורשפאה
וב ןוזמה גוס תא רקבה לדגמל עבוק ןרציה יכ ןייצל םג שי .תולבקתמה תוקידבה י"פע
ןרצי עבוק הבילחה ןוכמ גוס תא ףאש וניאר ףא דחא םוקמבו הנבמה גוס תא ,הרפה סבאות
תמייוסמ הרוטרפמטב ,הנתמה ןיעמב אצמנ בלחהש תאזכ איה רוצייה ךילהת תטיש .הניבגה
ךילהת ךשמהל םיאתמו "רשכומ" תויהל ול תמרוגה איהו ,(תצמחמ) םיקדייח תיברת םע
.רוצייה
תיזכרמה המרה ךרד ,סנבורפ רוזא ,ייסרמב התיחנ ,חרזמ םורדמ תפרצ תא ונשרח רויסב
תבשב ונתבש םש ראולה קמעבש רוט ריעה ךרד ,ןראפ ןומרלק ,וימ םירעה ,תפרצ זכרמ לש
ןאס טנומולב םסרופמה רתאה םע ידנמרונ דעו ,ןטיירבמ קלח ברעמ ןופצל ךשמה ,שדוק
ברעו רוזאב הבלחמב רוקיב ,סירפ ןוויכל הדירי ,ןורחאה םויה תארקל םשמ .לשימ
.תורואה ריע סירפב ,רתויב רקהו םושגה ,ןורחא
המ םהב םייקש ךכ ,דומיל תוצובקו םירקבמ תטילקל תוכורע ונרקיבש תובלחמה תיברמ
,עוביר וא לוגיע לש הרוצב תהבגומ תספרמ וא ,הפמר ןיעמ שי .םירקבמ זכרמ ארקנש
.רוצייה ךילהת לכ תא השעמל האורו והנשימל דחא רדחמ ,ןולחל ןולחמ רבועו ךלוה התאו
ונדיצמ תורעה ףאו תורהבהו תולאשל םוקמ םע ,ידמל הצממ רבסהב הוולמ רוקיבהש ןבומכ
ימלואו ירדחל שממ סנכיהל ונישרוה םהבש תומוקמ םתואב .םימייוסמ םיכילהת יבגל
.םייפגמב ףאו םימעפ דח םיעבוכו ,םיקולחב םאתהב שבלתהל ונשקבתה ,רוצייה
תודובע טעמ אל ןנשי ,ידמל ינרדומ ןוכימ םייקש תורמל ,תיסחי תולודגה תובלחמב
הניבגה ינקתו תושירד יכ רמאנ ,עודמ ונתלאשלו ידמל השק םידי תדובע תוכירצמה
,תומייוסמ דאמ תוניבג תורציימה תובלחמב .תאז תוכירצמ תיתרוסמו תיתוכיא הניחבמ
.תוריהמו תוזירז ,תופפוכתה ןומה תשרודה דאמ תכרפמ ,תינדי איה הדובעה תיברמ
3000 יולימ לש בצקב דומעל תוכירצה ,ידמל תורגובמ םישנב ונלקתנ תומוקמה דחאב
ינב וליפא .רטק ומכ תומשונו ןגוהכ תועיזמ ןהשכ ,בוצק ןמז ךות הניבג תולסלס
!ךכל םישרדנ/םילגוסמ םניא ,ונתיא םיאצמנה םייניעה ינסכולמ וא ונידוד
לכב .םאתהב הקשמ םע הבוט המיעט ומכ ןיא ךא ,הצממ רבסהו םיניע הארמ בוט םנמא
לעפמהש תוניבג תוטלפ םע ןחלוש ךורע היה ,רויס/רוקיב לכ םויסב ונרקיבש תובלחמה
ןייצמו דחיימה למס שי תפרצב הניבג לכל טעמכ .הלש למסהו הניבגה גוס םש ,רציימ
םג וגאד ,וניניבמ םישלחלו בוט ןיי םג שי ,םיעדוי םיתפרצהש ומכ קרש ןבומכו .התוא
תמאב םשו לעפמה תונח ךרד ונתוא וריבעה דוע האיציב ,אל ךיאו ....ץימו םימל
הברה ונקינ ,תרוסמה ירמוש דבלמ ןכאו בוט-לכ תונקל היה ןתינ ,םיכומנ םיריחמב
,תוחירהש ךכ ,ןהינימל םישבוע סיסב לע ןה הלחתהב יתנייצש ומכ ןלוכ טעמכש ,תוניבג
סוטמב ףאו סובוטואב ,ןולמה יתבב ומכ וניהשש תומוקמה לכב תונוחריסה ןוכנ רתוי וא
.ידמל םישק ,ליגר וליפאש ימכ םיזגמ אל ינא ,םימעפל ויה
יאנתב םשייל השק תוניבגהמ לודג קלח ?םתדמל המ - יתוא ולאש םלוכש הלאשה ,םויסל
טלחומ דודיבו םידחוימ םירדח ךכ םשל ךירצ .םיצוביקב םימייקה םיאנתב יאדובו ץראה
.וינימל יטרופקורה רקיעב שבועה יקדייח לש םקזוחו םתומילא ללגב ,בלחה ירצומ רתימ
םיגוס המכ שי ךא .ץראב תונימז אל וא ,תורשכ אל תוצמחמ לש תויעב ללגב ןתינ אל קלח
םיצוליאהו תויורשפאל םאתהב םישקבתמ םייונישו תולבגמ המכ םע םמשייל ןתינש
,בשנ ובש חספ רחאל בורקו םיאתמ ןמזב ,ה"יא ,שגפנש 'הרבח רפסמ ונעבק .םימייקה
שוכרנ ןכא םאש הווקמ ינא .יטנוולרה רוצייה תא ץירהל ךיא ,ףתושמב טילחנו ץעייתנ
.ןיינעה תא זרזיו רבדה לקי ,יטמוטוא שחוב םע הנבגה תוכירב ,בורקב
אוה .רויסה תא יל ורשיאש הליהקהו ןוזמה ףנע תלהנהל הדות רמול הבוח שיגרמ ינא
רוצייב הלעמ הלעמ ךישמהל ץרמו דודיע ,בושח תוחפ אלו הלכשה ,עדי ןומה יל ףיסוה
.רוביצה לש ונוצר תועיבשל תויתוכיא תוניבג

.םהש קחציךרוכ רורמ - ךרוע ןחלוש

תודרח טעמ אלב ןולעה ךרוע דיקפת תא ימצע לע יתחקל זאמ ןהל ופלח תצק דועו םייתנש
ינאש חוטב יתייה אלו ת/םירבחה לש םבילל ןולעה רקי המכ דע יתעדי .תוששח ןומהו
תורמלו ."העונתה ןיד" תא יתלבק םוקמ לכמ .הזה ןודקפה רמוש תויהל יאדכו יואר
.יתצמאתהש םימורמב ידהס ,רובצה לכ לש ומעטל עולקל חילצא אל םלועלש יתעדיש
*
.הנוגי לב חרוכ איהש ירה ,הביסמל הביס איה ןיא םא םג ,הדירפ תע העיגהש םויה
בוטה ירבחל הבהאב ריבעמ ינא "םילע" לש תונוילג 110 ינפל ןרוג בקעימ יתלבקש המו
.ינממ
רקפהה ןמ רואב יתיכז אל"
ויתרקנ ימצעמ
ויתבצח יבבלמ
ויתלאש אל שיאמ
."אוה יבו ינממ יכ ,ויתבנג אל
(ב"פרת - קילאיב נ"ח)
*
,ישיש םוי לכ עיפומ ,הזרו ןטק אוה םא םגו ,הקספה אלל ןולע - ונלש ןולעה
.הנידמה ינותע לכ לעמ ראודה יאתב חנומ ,הצובקל ךכ-לכ ינייפואה קוידב
םלועה לכ םע דחיש ךכ .1993 ורפסמו ח"נשת רדא שדוח-שארמ היה ילש ןושארה "םילע"
.2103 'סמ ,"םילע"ב ונא רבכו ונינימל ןהו - םנינמל ןה ,םוינלימה תא וניצח
לש אצוי לעופ םהש ,םיחקלהו תובשחמה ,םימוכיסה תא הז יגיגח עגרב ,םכמ ךוסחא
."םילע" לש תבכרומהו הכובסה הכירעה
.רתוי היואר תונמדזהב ,ה"עב ,תאז השענ
ילואו ,הדות לש םילימ המכ רמול שקבמ ינא ,םוקמה תעד לעו להקה תעד לע תאז לכבו
.החילסו תולצנתה ירבד המכ
םלועה ריוואל אצוי היה אל היהיש לככ- חלצומו ןינעמ הפי "םילע" תעדל שי תאז יכ
ןמנזור הרורד ,למה הרש לש הרטמב ןתוקבדו ןתוצירח ,ןתוריסמ ,תרזועה ןדי עגמ אלל
.ריבד הנשושו
תופיסא יריצקת תאו ,"עובשה היה הז" :תא - עובשב עובש ידמ ונל האיבהש הרשל הדות
םילבא םחנל וא ןורכז םוי לע עידוהל ,םנועמב החמשהש הלא תא ךרבל הגאד ..םירבחה
.רעצ דוע ועדי אלש
הרייא ,הבציע רקיעבו - תוהגהה תא התשעש ,ירובע קוח ויה היתוצעש הרורדל הדות
."םילע" יורקה הזה טישכתה תא הטשיקו
.בלה לכמ הדותו ןתשולשל לודג חוכ רשיי

.דיגהל ן/םהל היהש המב ונלוכ תא ופתישו ובתכ ,וחרטש תורבחהו םירבחה לכל םג הדות
."דלונ ןולע ךיא" -ל םיפתושה לגעמ תא ביחרהל חילצי ירחא אבהו יאולה
*
שקבל תונמדזהה תא לצנמ ינא ןכ לע .תמא םג לבא - האשילק וז .העוט םג השועש ימ
.םירבדה ורמאנ הב המב התוא יבג לעמ ,ינממ עגפנ רשא יממ הליחמ
.(ץוביקה רבח אל) בירעמב ריכב יאנותע ךורב םדא לש וירבד תא יל ריכזמש המ


ךותל םירבדה וחקלנ ונממ רוקמה טורפב יד יתדפקה דימת אלש ,היה יאטחמ דחאש ןוויכ
.םייתעבש םעפה רהזנ ינא "םילע"

(ץומא ןב ןד - רמינ יבא ירופיס) ונידוד ינב ורמאש ומכו
לככו ,ערו דידי וניה "םילע" - ץוחמו תיבמ םיארוקה לכל הדות תורבחו םירבח רוציקב
רשפא-יאש יאדו - ותיא רשפא-יא םיתעל םא םגו וילא םיעגעגתמ - ונממ םיקחרתמש
!!!ונלש - ונלשש המ יכ :ונדמל רבכו וידעלב
.טרב סומע - תוחמשב תוארתהל
תועובשב ולמעש ליחה-תושנ לכל השע הז המו) קבא יננעב ףופא ונילא עיגה חספה גח -
.(...הפ ראתל ךרוצ ןיא - הפלחש הנשה ךשמב רבטצהש קבאה יוקינ לע וינפלש

תייפאב םידליו םירוה וקסע ,תונורחאה םינשב דעס תוליהק גהנמכ ,גחה ינפלש םימיב -
לע לזייו יפר לביק ,עובקה תווצה תורדעה בקע ,הנשה."הקימרקה טלקמ"ב הווצמ-תוצמ
!וחוכ רשיי .דובכב הב דמע - םילושכמה לכ תורמלו .המישמה תא ומצע
םיעטו רשכ לכוא ןיכהלו ,חבטמהו לכואה-רדח תא חצחצל וחרט ןוזמה-ףנע ידבועו תודבוע
.םיצוליאה לכ תורמל
התיה - ןורחאה ירחאש עגרב םירצממ עיגה קבאהש הדבועהו) גחל ןכוהו קרומ תסנכה-תיב
םיחרואה םג .(םשמ ונאצי שממ ונא וליאכ ונמצע תא שיגרנש ידכ ילוא ,םימשמ הריזג
יצ לכ ותושרל דמע - עוסנל הצרש ימו ."םוקמה יל רצ" רמא אל שיאו ,יופצכ ,ועיגה
תועש אוה םג דבע ןרדסה .םירוכש המכ סולפ ,םישדח םיבכר השולש סולפ ,דעס לש בכרה
.רדסב לכהשכ ,"רדס"ל ונלוכ ונבסה רבד לש ופוסבו תופסונ

תוריצימ הביהרמ הכורעת ,לכואה רדחל הסינכב,יתפרצ םירמ ונל הניכה בוש ,גחה דובכל -
םיגשהה ןמ ונלעפתה בושו .ונידלי רובע תמייקמ איהש "תונמאל הנדס"ב םיכינחה
התכרדהב ,הילא םיעיגמ םהש תונמאב הנבהה ןמו ,םיריעצה םירייצה םהילא םיעיגמש
.םירמ לש תכרובמה

.םהילא עיגהל תוצרל קר ךירצ היהו ,םיניינעמ םירועשב םיכרובמ ויה תבשהו םיגחה -

:םיפסונ םיעוריא ינש ,פ"מהוח ןושאר םויבו -
,עבט יאשונב דחא :ורכזל םירועש ינש החפשמה הנגרא ,ל"ז ןורבע ןתנל ןורכזה םויב
תחפשמ ןבומכו ,ל"ז ןתנ לש ותתכ ינב ;םיאשונב םיניינעתמה םירבח .ך"נתב ינשהו
ונניאש ,ןורבע תחפשמ לש רוכבה ןבה תא רוכזלו דומלל ןודעומה תא ושדג - ןורבע
.םויה ונתא
."הנתשמ תואיצמל הכלהה תבוגת" לע ,לכואה רדחב "חיש-בר" םייקתה ,ברע ותואב
.ןודנה אשונב וטבמ תדוקנ תא דחא לכ ואיבהש ,הימדקא-ישנאו םינבר ופתתשה לנפב
םאהו ,ץוחנ הז רשאכ הכלהב םייוניש תושעל יאשר ימ ,הלאשל ביבסמ בסנ ןוידה רקיע
?ץוחנ ,ללכב ,הז
המר לע דמע ןוידה .ונתביבסמ םיפסונ םיבושיימו המוקתמ םינכש םג וניאר להקב

החנהו חתפש) ןילוסא דוד ברה ,ןייטשריופ יפר ברה ,ואל ינב ברה :וב ופתתשהו ,ההובג
.הדוגיו לאכימ ר"דו ,(תבשב תואצרה ןתנ םגש) רהוז יבצ 'פורפ ,(ןוידה תא

תעמוש איהו שרח אוה - םינדקר גוז ,ןפוד אצוי עפומב תוזחל וניכז ,ברעב ינש םויב
םשו הפ ,להקה ןמ םידלי ףותיש ךות ,המימוטנפבו לוחמב םתלוכי תא ונינפל וניגפה
שגרמו םישרמ היהו ,עפומ לש הז גוסב םיזוח ונאש הנושארה םעפה וז .העפוהה ךלהמב
חילצמ - יעבט ןורשכו זע ןוצר חוכבו ,תולבגמה לכ לע תרבגתמ םדאה חור דציכ ,חכווהל
ותשא םג איהש) וגוז תב םע םלשומ ןפואב רשקתלו ,ןוכנה בצקב דוקרל הדילמ שרחה ףא
דאמ חילצהש ,הז דחוימ עפומ תאבהבש רומיהה לע תוברת תדעול חוכ רשיי .(וידלי םאו
.ונלוכ תאנהל

םולש-ןב לארשיו הרופצל תיבבל בוט-לזמ תכרב

לורק היווליסו היראל
החפשמה לכלו החפשמה לכלו

- דכנה תדלוהל תומח תוכרב - ןינה תדלוהל

.קילומשו ישושל ןב


,הוצמה-רב סוארק םעונל
,ילאו תירונ םירוהל
רינ ךורבו הרפש םיבסל
- החפשמה לכלו
!בוט-לזמו תוכרב עפש


1999 רבמצד ,ס"שת ולסכ ,"ימעל ךמע"ב םסרפתה

!דובכה לכ - וחילצהו ולעש םהיכירדמלו "אביקע ינב"מ ונידליל