(המלש אלה) וזה הסריגב ןולעה תא ארוק םכמ והשימ םאה ונמצע תא םילאוש ונא
.ומצע ןולעה לש םיקורסה םיפדב ןייעמ אלו ,דבלב ליגר טסקט לש
?םייקתהל ךישמת וז הסריגש םינינועמ םתא םאה ,םכמ הבוגתל םיכחמ ונחנא

...םכתבוגת תא ונל וחלשת ,השקבב זא

 

,ס"שת לולאב ב"כ ,ה"עב
 22.9.2000
 2123. 'סמ ןוילג

 ךליו-םיבצינ תושרפ
 
לוח ימי ת ב ש
05:41 ןיליפת.ה ןמז 18:18 תורנ תקלדה
09:32 עמש.ק ןמז ףוס 18:30 החנמ
18:25 תיברעו החנמ הליפתה רחאל 'קד 10 שודיק
20:00 תיברע סייו תירורד עובשה 'רפ
11:30 שודיק
13:30 'א החנמ
17:30 'ב החנמ
18:29-18:36 העיקש 19:14 תבשה תאצ

  .ןומיס הרש - האפרמב תינרות תבשה
 

 :םש רמאנ .תניינעמ הללק הנשי תוללקה רתאב אובת-יכ תשרפב
 "!!ךראווצ לע לזרב ןתנו"
?רזעילא 'ר ןווכתה המל ...ןויערה הז ךראווצ לע לזרב - רזעילא 'ר רמא ןאכו
!(םולכ וניניש אל) ונושל הזו ,המימת-הרות לעב לש אוה םיפיה םירבסהה דחא
ומצע קתניהל הצור אוה םא םג רשא ,הברה גואדלו בושחל ומצע עקתשמש הז ,רמולכ
,לזרב לש תולשלשב ומכ וב רשקנ רבכ ומצע ןויערה יכ ...לוכי וניא ונממ
ןימא םדא אוה ותעד תא הנשמ אלש םדאש ונבשח דימת ונחנאו !ןינעמ .(.ל.כ.ע)
 !הללקכ תאז ואר םהו .הכרב וז !!ביקעו

 .רימת


ליא הדוהילו הבוטל הלכהו ןתחה - ילטו רמועל
החפשמה לכלו סוארק ילאו תירונ םירוהל
בוט-לזמו תוכרב הברה רינ ךורבו הרפש - םיבסל
דכנה תדלוהל החפשמה לכלו
.סיריאו באויל ןב !ןיאושינל תוכרב עפש

 

 (ב) לארשי ךילע הטימש

תתל שי םעפה ירה ,ישארה ברה לע םרח לש םויא לע הפ בתכנ תמדוקה םעפב םא
 .םלש רוביצ לע אלא ,דחא םדא לע אל םרח טעמכ איהו תרחא העפותל ףירח יוטב
טעמכ םרוג םיוסמ רוביצ ידי-לע הטימשה תנשב הריכמה רתיה תלילשש אוה ןינעהו
 .דואמ רומח יאדוב הזו ,יתרבח קתנל
אל טושפ יכ ,הריכמה רתיה תא םילבקמ םניאש ,םיחרוא הפ חראל דאמ השקתנ ונא
.המדא-יחופת אל םג ביבאבו תוקרי אלו תורפ אל .ונלצא לוכאל ולכוי אלו וצרי
הז תאו הז לכאמ ןכיהמ רוקחל וליחתיש ,בילעמ וליפאו םיענ אל דאמ היהי הזו
דאמ ושיגרי םידדצה ינשש חינהל שי ?והער תא רקבל הככ הצרי ימ .רוסא וא רתומ
המ הנותח היהת םאו .גישהל הרותה השקיבש ,הנווכה תאז םא ינהמתו חונב אל
 ?לוכאל םיחרואל ןתינ
ןכתי ?תיעיבש תוקרי ולשוב ובש ריסב ולשבתנש םילכאמ ונלצא לוכאל ומיכסיה
ונלוכ אצנ לכה ךסב .תוחפ םירימחמו רתוי םירימחמ הריכמה רתיה יללוש ןיב שיו
יאדוב אוה יכ ,הריכמה רתיה יללוש לא תונעטב אובל ונל ןיא .לבחו םילכסותמ
םמוקתהל שי ךא ,תאזה היצקיפה תא םילבקמ םניאש ,םיבוט םידוהי שיו ,היצקיפ
,הגרדמה תיתחתב םירחאה תא גרדל תנמ-לע ,םילעופ םה ובש ,ינחוכה שומשה דגנ
 .לארשי-ינב תא םהילכאמב םיאיטחמו םיאטוח םה ולאכ
דגנ קר אל תידרחה הדעה ינבר םיאטוח ,הממש ץראה ראשית ןעמל תשקעה םתמחלמב
אלש ,תווצמה ירמוש לש הנחמה ךותב ערק םערוקב םיאטוח םג אלא ,המדאה ידבוע
 .הרפכ ול ןיא הז אטחו ,הז לצא הז לוכאל ולכוי
הקזחב ובצייתה רשאכ ,ףוסבל דע ךכ לע ובשח אל ל"נה םינברהש חינהל הטונ ינא
םעה תא דחאל םצעב םה םיצור יכ ,הריכמה רתיה דגנו תיעיבשה הנשה תשודק ןעמל
הלא לע םהלש ץחלה תא וקיספי םא תושעל וביטיו ולשכנ םעפה ךא .ותוא גלפל אלו
תודקירב לע םהיניב םילוע תווצמ ירמושש םירקמ הברה ןיא .םתחגשה תחת םידמועה
םיידדצו םיילכלכ םילוקש ךא ,ןורתפ ול שי רשא ,תקולחמב יונש יתכלה ןינע לשב
 :אמגוד הנהו ,תקולחמה שא תא םיתיצמ
ואלו הנוכמ תועצמאב חספל תוצמ תופאל רשפאש הטישה תא וחתיפ הנש150 -כ ינפל
.םידיסח ויהש ,םידוהי תואמ תסנרפ לע םייא הז רבד .תינדי הרוצב אקוד
דיבש הז לע הלוע הנוכמב קוידהש ונעטו,רבדה תא הפי ןיעב ולביק םידגנתמה
הנוכמה דגנ המרח תמחלמ וזירכה םידיסחה .ןירדהמל תורשכ הנוכמ תוצמ ןכלו
 .רומג ץמח תקזחב ןהו הרותהמ תורוסא הלא תוצמש םתטישל וחיכוהו
לש םיסרטניא אלא ,ובש יתכלהה דצהמ קר אל ףקתומ הריכמה רתיה .התע םג זאכ
רתיה דגנ הסרתהה עסמ תא םיכירדמ ,תונולמבו רחסמב תורשכה ידקומב הטילש
םעב ערקהו םיענכנו םיקתוש תימואל-תיתדה תודהיה יגיהנמ ונבל ןובאדל .הריכמה
 .הרושב ןיאו קימעמ
 .ש הדוהי


 ...יתחוויד ,יתעמש ,יתיאר

דועב ,ךכו .ויתסה תנועב ריואה גזמ לש "ויוי"ה תא ונרשב לע וניווח עובשה
יהלש" הרמיאב ונרכזנ וכשמהב ירה - םימשב ולייט םיננעהו םיענ היה ותליחתבש
 .ץרמב ולעפ בוש םינגזמהו ,"אטייקמ םישק אטייקד

םיאשדה .הטימשל םהיתונכה תא םירגוס - ןנערו ריעצ םד רובגיתב ,יונה יננג -
.שורדה םוקמב ולתשנ םיחישו םיצע ,קוזיח ולביק "תוחרק" ,ונשודו וצפוש
יחרפ לש תועקפהו םילצבה תא עקרקב ןומטל רוכזל ךירצ - תויטרפה תוניגב
 .ךכל םדקומ תצקש וליפא ,ףרוחה

.ךרדל אצי ,לולא שדוח עצמא לש יתרוסמה לילה לויטה - תבש יאצומבו -
תורעמב ונרקיבו ,שיכל לבח לש רכומ תוחפ רוזאב ונרבע ןרוצ ריאי לש ותכרדהב
ףונהו יזיפה ףונה לע וירבסהו וירופיס תעימש ךות (תורכומ תוחפ ןה םג)
הכיח ךרדבש תותחנתא יתשב .הווהב םגו ,(דוחייב) רבעב רוזאה לש ישונאה
הקפוהש הרואת וליפאו ,ךויח םע הרקו המח היתש ,ךלמה דיכ דוביכ םילייטמל
,םירגובמה תא ותרישש םיריעצל ,תוברת-תדעוול הדות .םוקמל אבוהש רוטרנגמ
 .(ךשמהב האר - לויטה לע דוע) .עצבמל ודי ןתנש ימ לכלו

.הרוגס הכירבה םינורחאה םימיבש ,בל ומש יאדו וניניבש היחשה יבבוח -
,יקימל .ומוקמ תא אלמיש ימ ןיאו ,ןיעב חותינל (עיתפמב) סנכנ יקימש ,רבתסמ
 !תואירבה רקיעה :םירמואש ומכ יכ ,(הכרבל רשק ילב) המלש האופר

"בוט-לזמה" תכרב םע ,בורקב האלמ המלחהו לייא הדוהיל "אירב היהת" תכרב
 !שדחה דכנה תדלוהל ךלו הבוטל

ונא ,(טנרטניא וליפאו היזיולט ,וידר ,תונותע) םינושה תרושקתה יעצמאב -
תב התויה תא םישיגדמ םלוכו ,ןורבע המימי הבתכש רפסה לע הנורחאל םיעמוש
הל םיחלוש ונאש הכרבל ףרטצי יאדו - רפסה תא ארק אלש ימ םג .דעס ץוביק
 !תחנ קר הנממ הוורתש - החפשמלו ,תיעוצקמהו תישיאה הכרדב חילצתש ,ןאכמ

הפי ,םע-תבר הנותחב ,ילט ובל-תריחב תא סוארק רמוע אשנ ,ישילש םויבו -
,החמשו רשוא הברהב החפשמה לכ תאו ריעצה גוזה תא םיכרבמל ףרטצנ ונאו .החמשו
 !לארשיב ןמאנ תיב םיקהל וכזישו


 

 !םיאבה םיכורב - םיערז טבש
 אביקע-ינבב השענהמ

טרופס םוי - הנשה תחיתפ ןושוביגל ףינסה יכינח לכ ונאצי ישימח םויב *
,'ד התיכ ,םיערז טבש יכינח ינפ תא ונלביק יגיגח דקפמב .תרשרש רעיב ירגתא
 .אביקע-ינבל תבשהמ םיפרטצמ רשא
םנמזמ ונתנ רשא ןמזור יבוקו גרבזניג יעור ,קלופ םרוי הכרבה לע ואובי
 !הבר הדות .םינקתמה תנכהל םצרמו

תוכוס-עסמל אצנ (םנינמל15-16/10 ) ירשתב ז"י-ז"ט תוכוס מ"הוחב 'ב-'אב *
 .אביקע-ינבב םורדה זוחמ םע
לצא המשרה .עובשה ולבקתי םיפסונ םיטרפ .הדוהי רבדמל דרוי םעפה עסמה
 !הנשה-שאר דע ע"נב לש .ד.תב וא םיכירדמה

 13:30. העשב תינודעומב החנמ תליפת *

 !םולש תבש
 ,הדובעו הרותל םירבח תכרבב
 .תרפאו הכרדהה תווצ


 !םעב םיבדנתמל
 .שא יובכ תווצ דעסב םיקהל םינווכתמ ונא
 .המיאתמ הכרדה ולבקי הז תווצל בדנתהל םינכומה םירבחה
 .ירעי ירוא וא בוט-םוי ינדל - תונפל רשפא

 .י ירוא ,הדות


.16.30 העשב (26.9) לולאב ו"כ ,ישילש םויב םייקתי ,דעס ירבחל יללכה ןורכזה םוי

 תד.ו


 .סוארק קחצי ברה ונצובקב חראתמ וז תבשב
 ."תימואל הבושתו תיטרפ הבושת" :ןודעומב ,הדועסה ירחא ,תבש


 

 ('ח ילשמ) ךלהא הקדצ חראב

עדיל ונתבוחמ ךא ,הענצב הנשעת הקדצ תדעוו לש היתולועפ תיברמ יכ ןידה ןמ
 .םילעופ ונא ומשבו ופסכב ,ותוחילשבש רוביצה תא
עויסב םילעופה ,םילעפמו תודסומל ונתלוכי תדימב םימרות ונא הנשב םיימעפ
םימוחתב תושקבו תובר תוינפל םינענ ונא הנשה תצורמבו ,םיקקזנל הרזעו יאופר
תוינפה - איה ,הינפל ונתונעהב ונילוקיש תא החנמה ירקיעה וקה .םיברו םינוש
 ."םימדוק ךריע יינע" יכ ללכה י"פע ,בורקה רוזיאהמ
ןינעכ ,הפי ןיעב םיבר םירבח םימרות ,יסיסבה ונביצקתל רבעמ יכ ןייצל בושח
 .תונוש תוידוחי תוינפלו הרגשבש
יעצבמ ןוגראב תונוש תוינוגרא תולועפב ךרוצה תעב ונידיב םיעייסמ ע"נב ירבח
םג .םירבחה יתבבש הקדצה תופוק תא ףוסאל שקבנ כ"ויל ש"הר ןיבש םימיב .הקדצ
תא ופילחי םיפסואה ,תופוקה תא ןקורל ךרוצ ןיא .ע"נב ירבח ועייסי הז עצבמב
 .הקיר תיפולח הפוקב םכתיבבש תופוקה
 הקדצו הליפתו הבושתו
 .הריזגה עור תא ןיריבעמ
 .הקדצ.ו


 ילילה לויטה לע

רוזיא :םהינפ תמגמשכ ,תבש-יאצומב לויטל אצי ,תורבחו םירבח אלמ סובוטוא
,"ארירק אלו אמימח אל" - ריואה גזמ :םלשומ היה יותיעה .שיכל לבחבש "היצמא"
ינפ תא ךישחהל וחילצה אל וביבס וטיישש םיננעה םגו ,םימשב אלמ (טעמכ) חריה
ךירדה רבכש - ליח-רורב ןב רוקמב - ןרוצ ריאי - ךירדמה עיגה םוקמל .עקרקה
לייטמ :רמולכ ,"ןותחתה םלועה שיא" ומצע תא הנכמ אוה .רבעב דעס לש םילויט
תורעימ דחא ךות לא םלוכ תא דיעצה אוה רהמ שיח ...רקיעב ,תורעמב
ןמ םיקוספ טוטיצו הביבסב יוצמה לע םירבסה ידכ ךות ,רוזאב תמייקה-ןרקה
- רהה שארל הלפעה ירחא .והיתיתמ-ןב ףסוי םע םיחוכיוו םיררושמ יזורח ,ארקמה
תוחמשה לש הרואת דומע היה הז - איבנה והילא היה אל הז .רוא קוחרמ הארנ
וכותבו ,(ילע ובא) ךייש רבק ריאהו ,דעסמ אבוהש רוטרנג ידי-לע לעפוהש ,דעסב
.הלילה תא םילייטמל םיענהל ,םח הפקו הפאמ ינימ םע םיכחמ דעס ינבו תונב
הרעמה לש החתפ דע ,הלולת הדיריב םעפהו - ךרדה הכשמנ הלק החונמ רחאל
דחא !םיסנפה תא קילדהלו ,ץוחב םיקיתה תא ריאשהל :התיה הארוהה .הנושארה
וכותב ליכהל לוכיש ,הובגו לודג םלואל םיעיגמש דע ,הרעמל םיסנכנ ינשה ירחא
.םימ-רוב הז היה רוקמבש רבתסמו ,(ריאי רמואש ומכ ,"חספ רדסל") םישנא תואמ
ישחומ יוטיב לביק "ךשוח שמיו" יוטיבהו ,םיסנפה לכ ובוכ םירוביד ידכ ךות
 !דיחפמ .אוהש דצ םושמ תרדוח אל רוא ןרק םוש רשאכ ,רתויב
,תורעמב רקבל) םויה ונדיקפת לעו ,תונוש תופוקתב םוקמה יבשות לע םירבסה
סופיטב ימו הליחזב ימ - הרעמהמ םיאצוי םלוכו ,(ןהילע ונתוכז תא שממל ידכ
,הינש העבג לע םילוע רבכו - ילילה ףונה בלב הכילה בוש .וילגרו וידי לע
הליחז אלא ,ךרדב "תומלוא" םייופצ ןיא - םעפה .הנטבבש הרעמל סנכיהל תנמ-לע
רוזחלו ,גונעתה לע רתוול טילחמ םילייטמה ןמ קלח ןכ לעו ,םיבר םירטמ ךרואל
שממ םעפה - סובוטואה דיל .לולסמה ףוסב הכחמה סובוטואה לא "הלעמלמ"
,תופמב םיסוכמ "תוחמש" לש תונחלוש ,"תוחמש לש תורוא" המכ םע ,"חוריא"
לכו - םירק תואקשמ ,תוריפ ,םיטלס ,םינימה לכמ םיכותח תוקרי ,לפאלפ ,תותיפ
הטמל דע הלעמלמ םיקבואמ ,"םילחוזה" םיעיגמ העש יצחכ רובעכ !ץפח בלהש המ
לפוקמ ,תויראשה לכ תופסאנ ןכמ רחאלו ,םידבכתמ םה םג .הליחז תויווח םיאלמו
.הדובעה תרגישל הרזחה ינפל ,הניש לש תוטעמ תועשל דעסל רזוח לויטהו - דויצה
 .ותוא "ושע"ש ימ לכל "חוכ רשיי" עיגמ טלחהבו ןיינעמ ,דמחנ לויט הז היה
םע ףתתשהל םיחמש דימת ונא :םילייטמה ןמ המכ הל םיפתושש ,תחא הרעה - ףוסבל
ךא ,םילויטו תוגיגח ,תוברת תולועפב - םינימה לכו םיליגה לכ - ץוביקה לכ
,לולסמה .םירגובמו םיריעצ לש תינפוגה תלוכיב לדבה שי תאז לכבש ,רבתסמ
המכ שארמ םיעדוי ויה וליאש - ורמאש ויהו ,וניניבש םירגובמל השק היה ,ובורב
,רבתסמ ...רבודמ המב וניבה אל - רתוי םיריעצה ,םתמועל.םיאב ויה אל - ושקתי
םניא םה יכ - לויטה ינפל לולסמה תא ונחבי םינגראמה םיריעצהש קיפסמ הז ןיאש
םילויט ונגראיש וא :ונינפל תורירב יתש ,זא .םירגובמה לש ישוקה תא םישיגרמ
,דומצ בכר היהיש וא - הלאכ םניא רבכ םויהש הלאלו "תכל יביטימ"ל םידרפנ
רתוי הכילהה בצק היה םאש ,יל המדנו) .השקתמש ימ תא םייתייעבה םיעטקב עיסיש
 .(רוזעל לוכי היה הז םג - םילולתה םיעטקב יטיא
 .םינהמו םיניינעמ ,םיפתושמ םילויט הברה דועל הווקתב
 .למה הרש


   רוזח