,ס"שת באב 'ג ,ה"עב
 4.8.2000
 2116. 'סמ ןוילג
"ןוזח" - םירבד תשרפ
 
לוח ימי ת ב ש
05:07 ןיליפת.ה ןמז 19:15 - תורנ תקלדה
09:24 עמש.ק ןמז ףוס 19:30 החנמ
19:00 החנמ הליפתה רחאל 'קד 10 שודיק
19:25 תיברעו החנמ ןמסוק לאימדא ר"ד עובשה 'רפ
20:00 תיברע 11:30 שודיק
13:30 'א החנמ
17:30 'ב החנמ
19:29-19:34 העיקש 20:16 תבשה תאצ
.בוט-םוי ירליה - האפרמב תינרות תבשה

 

 םירבחה תפיסאב

הנהו ,םיפיעס רפסמב הקסע ,ס"שת בא שדוח םיכרבמ לש תבש-יאצומב הפיסאב
 :טוריפה
יבא :(ןשיה לכואה רדחמ 5/8 דע הלידגהל הצלמה) "תילובלכ"ה תינכת יוניש .1
בצינב תויננוכה תא דימעהל טלחוהש ןוויכש ,ריבסה ןוזמה ףנע ר"ויכ ,ןירפלה
 חטשה תא לידגהל ךרוצ שי - תישילש הפוק ףיסוהל ןכו ,םהל ליבקמב אלו תונולחל
.דועו גוזימ ,למשחה אשונב םג ושרדייש םייונישה לע רבוד - ןוידב .ןנכותמה
 .שקבתהש יונישה רשוא - העבצהב

זכר תפלחה - התיה ןוידל אשונה הלע הללגבש היעבה :א"שמ ןונקתל תפסות .2
הל ןיאש תנעוט םייונימה תדעו ,הדובע ימי רפסמ שרוד הז דיקפתו תויה .הטילקה
לופיטהש העיצמ תוריכזמה .א"שמל וריבעהל תשקבמו ,אשונב לפטל תוכמסהו םילכה
רבעוי - עובשב דחא הדובע םוימ רתוי םישרודה ,םידיקפת ילעב יונימו הריחבב
.םיחכונהמ 2/3 לש בור שרודו - ןונקתב יוניש אוה הז רבד .עובק ןפואב א"שמל
ףוג היהי א"שמש תורשפאה תא עונמל וניצר שארמ יכ ,ינימי האל הריבסה -ןוידב
ינב ןיב םידיקפתה יפוליח - ףסונב .ץוביקה תוכרעמ לכב ידעלב ןפואב טולשיש
.קרפה לעש אשונב עגרכ דקפתל א"שמ לע השקי הזו ,ומלשוה אל ןיידע הקותמל .ג
 .הלבקתה תוריכזמה תעצהו ,העבצה הכרענ - האלל הנע רזל ינדש רחאל

התוא ףוסב .השקבל עקרה תא ריבסה לאקזחי :לייא הדוהיו הבוטל שפוח תנש .3
.הנש התואל ויתוינכות ויהי המ רורב אל ןיידעו ןותבש תנשל אצי הדוהי הנש
 .תודגנתה אלל הלבקתה השקבה .ץוביקה תושרל דומעת םתריד שפוחה תנש ךלהמב

ללגב יכ ,ריבסה ןרוא :א"סשת תנשל "םישומישהו תורוקמה תינכת" ןוכדע .4
הנשל - וז הנשל (תפרבו ןפייסב) תוננכותמ ויהש תודבכ תועקשה יתש תייחד
קלח עיקשהל תועיצמ תוריכזמהו קשמה-תדעו .תועקשהל לודג םוכס ררחתשה ,האבה
תפסונ הזירא תנוכמו ,(עוציבב) םידקשב הלבק ןוכמ :םיטקייורפ ינשב םוכסהמ
,ףסונה םוכסה תא תונפהל תועקשה הזיאל ןודת הליהקה תלהנה .(הנמזוה) רזגל
 .תודגנתה אלל תינכותה הרשוא - ןויד רחאל .הצעומה רושיאל אבות התעצהו

ריבסה םוחנ .םייסמה הדעוה זכרמ ,ואדנל םוחנ י"ע רסמנ הטילק תדעו ח"וד .5
,םה ימ ריבסה אוה .םיטלקנב לופיטבו בקעמב ,הדעוה תדובע ןפוא תא טוריפב
המ - ןכו ,םתטילקב רוזעל תנמ-לע השענ המו הטילקל םידמעומה ,הדעוה תעדל
תווצ אוצמל ךירצו ,הדובע תינכות םויכ שי .דיתעב תולועפה תויהל תוכירצ
ןוידב .הפילחהל ךירצו ,תישילש הנש רבכ המייס תאצויה הדעווה ,העוציבל
דוע ימ ?םירגובמ י"ע םג וא - םיריעצ י"ע הטילק :ןוגכ ,תודוקנ המכ ולעוה-
הטילק י"ע קר גשוי אוה םאהו ,יפוסה דעיה המ ?הטילקל םידמעומ תויהל םילוכי
והשימ :רמולכ ,יניצר םדא תויהל ךירצ הטילקה זכרש ,שיגדה לאקזחי ?תורבחל
בוט ודבעש ותווצו םוחנל הבר הכרעה העבוה .יונפ והשימ אקווד ואלו םיאתמ
אלו הבושחה הלועפב ךישמיש ,םהל ףילחמ תווצ אצמיי בורקבש הווקנו ,בלה לכבו
 .הפונתה תא ודיספי

 .למה הרש :לוקוטורפה פ"ע המשר
 
 

 םידכנ תנטייק

.םידדצה לכ ןוצר-תועיבשל ךישממו םינש רפסמ ינפל לחהש לעפמ ,םידכנ תנטייק
ושיגרה ךיא ,תחראמה התכה ידלי ,הנטיקב םיפתתשמה תא לואשל יתכלה תישאר
 ?וללה םימיה תשמח םהל ומרת המו הנטייקב
רשקהש בשוח ינא ,ףיכ היהו םישדח םירבח יתשגפ" .הנטייקב דואמ הנהנ לג לייא
 ."דעסב רקבל ואובי םהשכ ראשיי םישדחה םירבחה םע
לויטה" :דימ לייא בישה ,הנטייקב רתויב הנהמה תוליעפה התיה המ יתלאשל
םה" .םדוק ריכה אלש םידלי םע תורכהב ףיכה תא שיגדה בל הדוהי םג ."ילילה
,השק תצק היה הלחתהב םנמא ,רשק לע םתא רומשאש בשוח ינאו ,ילש םירבח ויהנ
 ."בוט ונרדתסה ינשה תא דחא ריכהל ונדמלשכ לבא ,ונרכה אל יכ
תוליעפכ סדיילברלורה תוליעפ תא ןייצמ רקיעבו תויוליעפה לכמ הנהנ הדוהי
 .יתרבחה שוביגל הרזעש
היה הנטיקב רתויב בושחה" - םהידכנ תנטייקמ םיצורמ ואצי תותבסהו םיבסה םג
רצונ ,דעס ידלי םע רשק רצונש ךכל ףסונב" - ןילבר הרש תרמוא "יתרבחה עטקה
תוארל בלה תא םמחמ היהו - םייתד םניאשו םייתד - ץוחבמ םידכנה ןיב רשק םג
 ."םייתד םינכת םג הללכש תינכותב םלוכ ובלתשה דציכ
.תחלצומה תינכתה לע םיכירדמלו יבהז תחפשמל הצרעה תאלמ טדימשדלוג הנח
לע החוודו תויוליעפה לכמ ללכבו ילילה לויטהמ רקיעב ,התנהנ דואמ ילש הדכנה"
םיקיתווה לא העיגהש הצובק ומכ ,תובושח דואמ תויוליעפ ויה הירוהל םוי לכ ךכ
 ."םלוכ תא ןינעש רבד ,דעס תודלות לע עומשל
וילע היה יכ - אובל םא הלחתהב ססיה ילש דכנה" - הצורמ ןדפדלוג הזילע םג
תורכה לש תוליעפ התיה רשאכ ,ןושארה עגרהמ לבא - וצוביקב תויוליעפ לע רתוול
תכלל ישפוח שיגרהו דעסב םידלי ינש םע רבחתה אוה .טוסבמ רזח - ישיש םויב
יתשגרה ,אתבסכ ,ינא .הנטיקה לש תויוליעפה ירחא םג םתא קחשלו התיבה םהילא
םיכירדמהו םירמו הדוד .תויווחו םימשר אלמו הצורמ םוי לכ רזח דכנה ,רדהנ
 ."םידלי הברה ךכ-לכ םע תאזכ תחלצומ הנטייק ונגראו רבעמו לעמ ויה
תאנהל רמשי ןכא םידכנה ןיב רשקהש הווקנו הז בושח לעפמב םיקסועל חוכ רשיי
 .תותבסהו םיבסה רקיעבו םידליה
 .הרורד :המשר
 
 

 ס"שת ,םידכנ תנטייק - םוכיס

,םידכנה תנטיק תא הנשה זכרנש השקבו ,ךוניח תזכרמ ,רזל יתור ונילא התנפשכ
ןוצר תא קפסל עדנ אלש דאמ יתששח ,יתדגנתה ינא .וניתועדב םיקולח ונייה
לארשיו תילגרמב ונצעונ ,ונטבלתה .בוט תורש אלו בד תורש הז היהיו םידליה
 .ונמצע לע ונלביק ףוסבלו הרבעש הנשב תאז ושעש ,דירש
ררבתמו קלופ תרנכ אלא ,ןופצב םיממ הקירה וז אל ,תרנכ העבקנ הנטיקה תזכרמכ
,םיריעצ םישאר ,ילזרב רירפצו טרבלא הורמ ולעפ הדיל .היתודג לע האלמ איהש
תחלצהל הלודג המורת םהל יכ דאמ תובושח הלא תודבוע .םירוסמו םייארחא
רשא םינוש םידיקפת יאלממ ,םיבר תורבחו םירבח לש םקלח לודג ףסונב .הנטיקה
 .םהילא ונינפש המ לכב ונל ורזעו םחוכמו ,םנמזמ ומרת
דחא לכל תוירחאה תא וניניב ונקליח ,תינכות ונינב םיכירדמהו ינא ,םירמ
תויחל :עבקנ הנטיקה אשונו ינב ברב ונצעונ תועובשה תשולש ללגב .ךרדל ונאציו
,םינוש םילגרהו הנוש הביבסמ םיאבש הלאכ םידליה ןיב שיש רחאמ .הנושה םע
החיתפה תחישב שגדוה רבדה .ומצע תא דחא לכ לטבל ילבמ הז תא הז ךירעהל הסננ דחי
לחנב יליל לויט הללכו תנווגמ דאמ התיה תינכותה .עובשה לכ ךשמב הפי שגרוהו
,(ץוביקל הנטיקה יפתתשמ תנתמ) םידלי קשמב הדובע ,ץיזמוק ,ןונחמ ,םירווח
ףיכ םויב ונבלתשה ."םיחמלפ" ץוביקב ןואיזומב םישרמ רוקבו םיה ףוחל לויט
םויב .לכואה רדחב תוילגלג לע ונלגלגתהו הכירבב ךוניח-תדעו י"ע ןגרואש
זועמ"ב ונמייסו םע-רינ דע ונעגה ,יערמ-יבנ רופצמל םיינפוא לע ונבכר ןורחאה
 ."הזע לומ
דצה לע .המקש תיבב "ילש דוסה" ,ברע תוליעפו םירבח תיבב חורא םג ונבלש
.ינוגראה דצב יקלח תא יתמרת ינאו (הינלופה אתבסה) םירמ תיארחא התיה ילכלכה
הכרעהה תא ?יאדכ היה םאה - לודג היה ץמאמה ,המייתסנ הנטיקה ,ורבע םימיה
ידיל אב רבדה םויסה תביסמב .םהיניעב םיאורו םידליה יפמ םיעמוש הנוכנ יכה
,םהמ םינושה תא ריכהל ונהנ םידליה .םיירבחה םירשקה הנושארו שארב .יוטיב
.(2000 תנש) email -ו ,םיסקפ ,םינופלט ,תובותכ תפלחה .דדייתהלו ךירעהל
תותבס .ונהנ םידליה !ןכ - תיעמשמ-דח הבושתה - יאדכ היה םאה הלאשלו
םג ותוא ךישמהל דאמ יאדכו הפי לעפמ .ונהנ תווצה ישנא וליפאו ונהנ םיבסו
 .תואבה םינשב
 .הדודו םירמ
CANP DAVID
 
 

 תיב תפוקב םייוניש

,םירבחה לש תוכדזהה תרוצב םייוניש לש הרוש לע רוביצה תעידיל איבהל וננה
 .תיב תפוק ךרד

רחאל קר ,האפרמב תונושה ויתואצוה לע ,רבחה תא הכזמ תיבה תפוק - האפרמ
רבחה .רבחל הנשמ אל טעמכ רבדה ,לעופב .האפרמה תריכזמ - .ב לחר לש הרושיא
רחאל קרו ,לחרל םירבעומ הלא םיקתפ .םיביצקתה לש אתל לוחכה קתפה תא קרוז
קתפה תא קרוז רבחה םאש ,אוה לוחל לוכיש דחא יוניש .הכדזמ רבחה - הרושיא
 .אבה שדוחב קר אובי יוכיזה - שדוחל24  ירחא

רושיא רחאל קר ,רבחה תא הכזמ תיבה תפוק ,םוקיש.ו תואצוהב םג :םוקיש.ו
הלא םיקתפ ריבעמ ינא ,םיביצקתה אתל קתפה תא ליגרכ קרוז רבחה .הדעוה זכרמ
 .הכדזמ רבחה - ורושיא רחאל קרו ,הדעוה זכרמ לש רושיאל

 דע תוכזל תיאשר תיבה תפוק ,ץוחה ידבוע תווצ תטלחה יפל - ץוח תדובע
רחאל קרו ,ןונ-ןב לבנע ,תווצה תזכרל רבעומ קתפה ,הז םוכסל לעמ ,ח"ש50
 .הכדזמ רבחה ,הרושיא

לא אלו רבדב םיעגונל תונפהל שי - רועריע וא רוריב לכ ,התעמש ,ןייצל רתוימ
,כ"ומכ .ל"נה תודעוה יזכרמ תויחנה יפל קר תלעופ תיבה תפוק יכ - תיבה תפוק
האצוה לכ לע תולבקו סמ תוינובשח ףוריצ תובישח לע בושו בוש םיריכזמ ונא
 .האצוהו

 .תיבה תפוק
 
 

עובשה היה הז

,לכואה-רדחב הביסמב "םידכנה תנטייק" המייתסה,רבעש עובשב ישימח םויב -
ילזרב רירפצ ,קלופ תרנכ :םיכירדמה םתעפוהב ואילפה .תותבסהו םיבסהת ופתתשהב
ירבד !הלועמ ךשמה רוד ונל שי יכ ולוכ עובשה ךלהמב וחיכוהש ,טרבלא הוורמו
םירמ - הזה קתרמה עובשה לש םינגראמהו םיארחאל דחוימב ונפוה םימח הדות
םג ומדב םרוז ןילנרדאה - ךירדמ םעפ היהש ימ יכ רבתסמ ,ןכא .יבהז הדודו
!הנש םישימח ינפל לש הלאמ ולפנ אל םויה לש םיעוציבהו ,אבס רבכ אוהשכ
םהל היהי דוע יאדוובש ,םייתרבח םירשק ורשקו דאמ ונהנ םיריעצה םינטייקה
 .(ןולעה ךשמהב םידכנ תנטיק לע הבתכ) .ךשמה

.ונלש הריעצה הביטחה ידליל ,הכירבב ןונחמה ינש םויב חתפנ ,ךשמהב וליאכו -
חמשנ .רתוי םירגובמה לש םתכרדהב "םייח ושע"ו ,םינאידניאב וקחיש םידליה
 .רמגיי רשאכ ,ןונחמה לע רתוי תצק עומשל

םיעבורמה םיררוואמה תא דעסב חבטמה תרקתב וביצה יתמ ,רכוז דוע ימ -
טילחה עובשהש רבתסמ ?ץיקב לבסנ יתלבה םוחה תייעב תא רותפל ידכ ,םילודגה
הרקתב ראשנש לודג רוחשכ הצרא חנצ טושפו - ידמ השק דבוע אוה יכ םהמ דחא
ןמז ותואב הדמע אל תודבועה ןמ תחא ףאש ,לזמה הצר ."רבעשל ומוקמ" תא ןייצמ
 !ונלש חבטמב רפשל המ דוע שי ?הנקסמהו ..תירשבה תבחמה דיל


 

רטכורפ יקימו ה'צנחל
תויבבל תוכרב
- הדכנה תדלוהל
.ןורשו דעלגל הרוכב תב
 
 
 

 .אביקע ינבב השענהמ

ונחתפ תוליעפה תא .םילשוריב 'הכרדה םוי'ל הכרדהה תווצ אצי עובשה ינש םויב
ךשמהב ."ךירדמה תומד" :אשונב הנדסב ונפתתשה םשו אביקע-ינב לש הכרדהה זכרמב
 .ןיינעמו חלצומ היה דוד ריעב רויסל ונדרי םויה

םיתבב םינשי םיחרואה .א"תמ ,הווקתה תנוכש" ףינס ונצוביקב חראתמ תבשה
שגפמ םייקנ תבש ברעב .םיכינחה תוחפשמ םע תוחוראה תא םידעוסו םיללוכה
סנכתנ צ"החאו ליגרכ תוליעפה םייקתת תבשה ךשמהב .ןוכיתה ןודעומב םיכירדמ
לביק טבש לכ ,םיכינחה םילטונ תבשה תחלצהל תוירחאה תא .א"דחב תישילש הדועסל
 .'וכו הרות רבד וא ןוריש ,הגצה תנכה :תוירחא
 .םיאבה םיכורב - תכרבב הווקתה ףינס יכירדמו יכינח תא ךרבנ

 ,םולש תבש
 ,הדובעו הרותל םירבח תכרבב
 .תרפאו הכרדהה תווצ
 
 
 .ןמסוק לאימדא ר"ד ררושמה ונצוביקב חראתי "םירבד" 'רפ תבשה
התוהמ לע - לחרו אביקע 'ר לש רופיסה - ןודעומב - םירהצ-תחורא ירחא - תבש
 .(ב"ע ב"ס תובותכ) דומלתה רופיסב הבהאה לש
השעמה - ידומלתה רופיסב תוימיטניאה לע - ס"נכיבב - 18:00 העשב - תבש
 .(א"ע ד"מ תוחנמ) הנוזבו דימלתב
 

,תותבשל םיחרוא םיצרמ תנמזהל יארחאש תווצ ונצובקב לעופ ,םינש רפסמ הזמ
,הבורקה הפוקתב .דועו חורא ,הרידה תנכה ,םוסרפ ,הצרמה םע םואתל גאוד תווצה
 .לדגת םיצרמה תנמזה תורידת ,ץוביקב ררוגתמש בר היהי אלש ןוויכמ
תווצה ירבח תשקבל תונעהלו םתיב תאו םביל תא חותפל םירבחה לכמ םישקבמ ונא
 .םתיבל םיצרמה תנמזהל
ועקשוהו תוברת-תדעול תכייש הצרמה תריד - יכ ריכזהל וננוצרב וז תונמדזהב
,ןכל ,חוראל המיענו היקנ ,החונ הרידל התוא ךופהל ידכ ףסכו םיבר םיצמאמ הב
הריזחהל ,םיללכה לע רומשל םישקבתמ ,םיחרואה ןרדסמ הרידה תא םילבקמה םירבח
 .הב שומישה רחאל תרדוסמו היקנ

 , ה כ ר ב ב
 .יול ה'לרהא ,ןלוג תיגח ,טסק ילמ ,ןרוג בקעי :תווצה ירבח

 

קשמב השענהמ

תא ףטע קספ אלש םינגזמה שחר .וזוע אולמב עובשה ונילע תחנ טסוגוא ילוי םוח
רפסמ ידיל ועיגה םינורחא םתואמ  .ץוחבמ שחרה תא ועמש ראשה .תורירקב ונקלח
 :םיחוויד

 :"ונלש תפרה"מ חוויד
.ןוהמתב ויניע חקפי - תפרה לש דרשמהו קנטה ,היקנויה ,ןוכמה לא םויה הנופה
 .וינפ שודיחב ונעקשה אלש םינש לבוימ רתוי רחאל ,ונלש תפרל תושדח םינפ
איהו הינפב םיצרחנ םיטמק ,םיטמקש  תנקדזמ תרבגל  ?המוד רבדה המל ןכבו
'ה ךורב םויה שי זא  .ליגה תריזג םע המילשמ הניאו תצרמנו הריעצ דוע השיגרמ
קוידבו  .םינפ תחיתמ יורקש המ ראשה ןיב םיעצבמה תיטמסוק היגרוריכל םיחמומ
וניבא בקעי לצא רמאנש ומכ ועבצנ תוריקה  .םעפה ונחנא ונכרע םינפ תחיתמ וזכ
הלא םינמיסו םיעבצ ןיב ןוימדהש םיניחבמ דימו םידורבו םידוקע ,םידוקנ
  .דאמ בר וניפלא-רגשל
?הב עיקשה ימו םינפה תחיתמ תא םזי םכתעדל ימ יכו  .רופיסה ירחא רופיס שיו
לש םישרויו םידכנ םהינשו - ידוא תוחא - םהש לעי הנמאנה ונתפתוש ותוא המזי
םיעבצב עיקשה ידוא זא  .םימי ךיראתש ןמנזור םירמ ץוביקה לש תיאקיטמסוקה
,הכאלמה לע ושבלתה (אפיל דכנ) ןחו תילד ,ה'להרפש םע דחי לעיו םירמוחבו
הכ  .הכרבב ןלבקנ דימת ,תוכורב תומזוי וברי ןכ  .םהילע ולוכ ףנעה תראפתו
  .יחל
,בלחה תצעומ ידיב יוצמ בלחה רוצי ןונכת  :רתוי םידבכ םיאשונל התעו
רוצייל קושב שוקיבה ןיב םאתל החילצמו הבוט  הרוצב כ"דב ותוא תטוונמה
 :ןונכתב םישוביש רפסמ ולח הנורחאה הפוקתב  .תותפרב
םייטמוס םיאתמ תיסחי יקנה בלח רוצי רובע םינתינה םיסרפה תוינידמ .א
תיצחמב "םיסרפה תא ותש" יקנ בלח רצייל ורבעש םינתפרהו ,שרדנה לעמ החילצה
תוכיאל הרומתהו שדחמ תוינידמה התנוש הפוקה תונקורתה בקעו ,ןנכותמה ןמזהמ
  .המצמוצ
ץראב בלח לש רומח רוסחמל ומרג הרטמה ריחמ תקיחשו ףנעב תעלוצה המרופרה .ב
,םיבורקה םישדוחה 4-ל (ישפוח רוצי) תוסכמ תחיתפ לע תופיחדב העידוה הצעומהו
ןיטקהל ונמייס קוידב ונחנא  .(הרטמה ריחממ %90 היהת ףדוע רטיל לכל הרומתה)
  .םייקה רדעהמ םומיסכמה תא קיפהל לדתשנו רדעה תא
םשורה לבקתמ ןכבו  .רדעה לע ותעפשהו םוחה לג לע עומשל וצרת יאדוובו
בלחב הדיריה לכו השקה ץיקה ןמ (התע תעל) ךכ לכ תומשרתמ  אל ונלש תומהבהש
ורזח רשאכו ,םויל עצוממ דחא רטילב םישקה םימיב המכתסה םוחה תמחמ
תורפה  ורזח  (!... דאמ םח ןיידע הזו) הנועל תוליגר תויהל תורוטרפמטה
ימ  .ףרוחב ומכ קוידב :תורחא םילימבו הרפל 'ל 40 רמולכ הפיה ימויה עצוממל
 ... ןימאמ היה

 :'חטשהמ םירופיסה' רודמ  ,"קורי הלע" לש בוהצה רודמהמ תוארפרפ רפסמ
עיגמ "הלע"הו תויה  .ידוד םג אצמנ "הלע"ה לש רתויב םינמאנה םיארוקה ןיב
האצוהה רחאל םיימוי שיאה קעזנ ,(ןומימ רפכ) הירפירפה יבושיל המ רוחיאב
 לא וימעפ םש ,הדובעה םויס םעו ,הנורחאה
,ןותמ יזיפ ץחל ךותו הניש ךותמ ,ל"נל תולגל ץלאנ יסוי  .יסוי לש ותיב
 ,ישארה ךרועה לש ותיב אצמנ ןכיה
,רופיסה לע עמשש ,יצראה תונותיעה תצעומ לש תווצ  .ףסכנה "הלע"ה תא לבק םש
לע הרימש ביצהל םג לקוש ליבקמב ךא ,המישמב תוקבד לע ש"לצ ל"נל קינעהל לקוש
 .החונמה תועשב יסוי לש תיבה
ךותש רחאל ,"סניג" לש םיאישה איש רפס יאיצומל תונפל םילקוש ףנעה תלהנהב
 תופוצר הדובע תועש 12-כ
ונקות םהש ןבומכו ,(םיר'צנפ) םירקת 3 ,א"פתה ןייבמוק לש לגלג ותוא ףטח
וזכש הלקת לכו ,("רפס") יפוליח לגלג היה אל לגלגל ,למ(ע)ה שיאה ותוא י"ע
 .הלילח רזוחו ,ןוקיתה רמג דע תווצה תא התיבשה
ותסיג תיבב הסרוכה לע חוורתה ףנעה יריחבמ דחא  .הפמה לע ונאש חכוה בושו
לנוישנ"ה ץורע תא וניע הדצ ,םילבכה יצורעב "ףוזפז"  ךותו ,ץראה זכרמב
יסוטמ תחנמ תא םש ואר םעפה .והשלכ אשונב תילארשי הניפ וארה םש ,"...ואג
,םיסוסירה ןרדסו "חוקיפה לדגמ" שיא ןורהא תאו ,תרמש סייטה תא ,יראבב סוסרה
תוחנל ול הרומו ,תרמש - ריואבש סייטה םע רשקה רישכמב רבדמ ,ותסרוכב בשוי
 ...תוארוהה םע םולשבא ול הכחי םש ,דעס תחנמב
ידרשמב רבעש עובשה ףוסב הכרענ ,וניתוחוכל "רינמיכ" ישנא ןיב הגספ תדיעו
קסע 20, וקב א"פתה תקלחב לוביה תא םיפסוא ה'רבחה דועבש רחאל תאז ,ש"דגה
רתי רהזנ אל סייטהש הארנ  .ונתקלחל הכומסה ,םיבג לש א"פת תקלח סוסירב סוטמ
םיבג ישנא  .וניתוחוכל דע ףחרה עיגה ,ליער ןעטמ הז היהש תורמלו ,הדימה לע
.20 וק ונחטשב ססורשכ םימיה דחאב ףחר "ופטח" םה םגש ,וניבתכמ דחאל ורסמ
לש םתונשיה עונמל ידכ ,המכסהל עיגהל םידדצה ינש ולדתשה המייקתהש "הדיעו"ב
 .רתוי םיהובג םיגרדב וכשמי םהו ,ומייתסה םרט םינוידה  .דיתעב םימוד םירקמ

 !םולש תבש
ןרוא
   רוזח