,ס"שת ןויסב ג"י ,ה"עב
 16.6.2000
 2109. 'סמ ןוילג
 "ךתולעהב" תשרפ 
 
 
  

לוח ימי ת ב ש
04:37 ןיליפת.ה ןמז 19:26 תורנ תקלדה
09:10 עמש.ק ןמז ףוס 19:40 החנמ
19:00 החנמ הליפתה רחאל 'קד 10 שודיק
19:45 תיברעו החנמ .א ןנחלא עובשה 'רפ
20:10 תיברע 11:30 שודיק
13:30 'א החנמ
17:30 'ב החנמ
20:31 תבשה תאצ

 
 .רדיר תירוד - האפרמב תינרות תבשה

 

 (27/7-21/7 - זומתב ד"כ דע זומתב ז"י) ס"שת םידכנ תנטיק

ליחתנ תינכתה יפל .('ז התכל םילועה) - 'ו התכ ירגובל תדעוימ הנטיקה
ישימח םויב םויסה .סחניפ 'רפ (21/7) זומתב ז"י ,תבש-לילב ,ה"יא ,תוליעפ
לע .ופתתשי,דעסב םירג םניאש ,םידכנהמ ימ תעדל ונל בושח (27/7) זומתב ד"כ
- םדקהב ונילא ,השקבב ,וריבעהו םיאבה םיטרפה תא וררב ,אבסו אתבס ,םתא ןכ
 .רשקב םכתא דומעל כ"חא ךישמנש ןבומכ .ןופלט ,תבותכ ,החפשמ ,םש
 .רטכייל היח היהת תיארחאה הכירדמה
 , ה כ ר ב ב
 הדודו םירמ
 
 
 .סייו ללה 'פורפ ונצוביקב חראתי תבשה
 ."ותבסל ןונגע ןיב" :ןודעומב - תבש-תדועס ירחא ,תבש
 !"וישכע ןירדהנס" :תסנכה-תיבב - 18:00 העשב תבש
 

ריכזמו רזוח רשא ,ונלוכל רכומה,קסיז לארשי לש ובתכמ תא ןאכ םימסרפמ ונא
ךרד חתפתש ןכתי,דסא לש ותומ םע ,וישכע .לארשי םע לש םירדענה תא םעפ ידמ
 .התיבה ונירדענ ורזחויש הוקנו


"לילגה םולש" תמחלמ ירדענל םינש18

םולש" תמחלמ ירדענל םינש18 ואלמי 2000 ינויב11 -ב:בורקה ןושאר םויב
רחאל םירדענ ל"הצ ילייח תשולש .ץ"כ הדוהיו ןמדלפ יבצ ,למואב הירכז :"לילגה
.בוקעי ןטלוס תינונבלה ריעה דיל םירוס תוחוכ ןיבל ל"הצ ןיב םיקנט ברק
דעצמב וגצוה ,ברקב ובשנש ותווצו יל"הצ קנט ,רפסמ תועש רובעכ ,םויה ותואב
לש תיקסידה ןמ תיצחמ רסמ תאפרע 1993 רבמצדב  !םייח וספתנ םירדענה .קשמדב
 .ל"ז ןיבר קחצי זאד הלשממה-שארל למואב הירכז
,ןונבלמ אצי ל"הצ .ל"הצל הנשה םיסייגתמ (1982) "לילגה םולש" תמחלמ ידלי
- רתויב השק - ונינכש לצא םדאה תוברת" ?יתמ דע .התיבה ורזח םרט םירדענה ךא
 "!!רבגתנ לבא .ונלש םיישקה ןאכמו
 23/2/95(. ךיראתמ ,ל"ז רוג הטומ ןוחטבה-רש ןגס לש ובתכמ ךותמ)
 ."םלובגל םינב ובשו"
 , ה כ ר ב ב
קסיז לארשי
 
 

יזנה םע ןויאר - רוריקה תיב לעש תודש

תכונח לגרלו ,שדחה רורקה תיב לע יזנה לש הביהרמה ותריצי תא וניאר ונלוכ
 :תולאש המכ לואשל יזנה לא יתאב ,וז הריצי

עודמ ,הז גוסמ םיטקיורפ דועו חלמה-םי ילעפמב ךתדובע תא וניאר" .ש
 "?הז גוסמ תונמאב אקוד ךלש תודקמתהה
ןיב בוליש ,הז תא בהוא טושפ ינא יכ ,תיתביבס תונמאל הכישמ שיגרמ ינא" .ת
ךלוה רבשמ םויכ םייק ךכל ףסונבו .תאצמנ איה הבש תיעבטה הביבסל תונמאה
םירקבמ טועימב יוטיב ידיל אב הז .להקה ןיבל ,רצוי ןמא ןיב ךשמתמו
,הז תמועל .תונמאה תודובע ןיבל בחרה להקה ןיב הנבה רסוחו םינואיזומב
,רובצה לש תימוימויה הביבסב ןמאה לש הדימתמ תוחכונ תרצוי תיתביבסה תונמאה
םויה הדיחיה ךרדה טעמכ יהוז ףסונבו .תונמא לש ימוימוי ןכרצל ותוא תכפוהו
 ."תיטסלפ תונמאמ סנרפתהל
 "?רוביצה לע ןמאה םעט לש יהשלכ היפכ הפ ןיא םאה" .ש
הרימאהו ולש תמאה םע עיפומ דחא לכו ןמא לכ יכ ,ןכ תמיוסמ הדימב"
,תיתביבס תונמא לש הז גוסב רובצל הפישחה הז םע דחי .ולש תיביטקיבוסה
םיפוג לש םנוצרב בשחתהלו ,רובצה לש וחורבו ומעטב בשחתהל ןמאה תא תבייחמ
 ."הדובעה ינימזמ םהש םיירוביצ
יתלב וליאכו ,םיקזח דאמו םייטננימוד דאמ םה ךתריציב םיעבצה עודמ" .ש
 "?םירשפתמ
קר אל תוצובק המכל תקלוחמ הדובעה .ונרוזאב קזחה רואה לש הרורב האצות וז"
,יתעדלו תחפוקו הקזח ונרוזאב שמשה - אמגודל .תוינויער םג אלא תוינרוצ
אוהו לסלתסמו ךר אוה קחרמב תועבגה וק .ינרדוחהו קזחה םודאה עבצה הל םיאתמ
תועבגה ןיב ינועבצ רובח הווהמ םג אלא ,ץראו םימש ןיב רוביח-וק הווהמ קר אל
ויפוא תא בטיה אטבל יל רשפא הנבמה לש ולדוג .םיבוהצה ןינבה ידומעו תובוהצה
תודש לש ןנערה קוריה תמועל ,םיכשמנהו םימוחה לעבה תודש לע ,ונרוזא לש
 ."ןיחלשה
 ."הישעה ךרד לע תצק רפס"
םילקאב דומעל םידעוימה ,םייתיישעת םיינועבצ םיחפמ רחבנ הדובעה רמוח"
יפל רזיל ינרקב וכתחנ הלא םיחפ .הנבמה לש תוריקה יחפל המודב ,ינוציח
תואמ ולבקתה ךילהתה ףוסב .יתחגשהבו ידי לע ונתנש קייודמ הדמ הנקב ,םישרתה
לא דחי םמיאתהלו ,ועבצבו ומוקמל דחא לכ ,קנע לזפכ םמיאתהל ךרוצ היהש םיקלח
לודג דחא חטש לש יומיד תתל ודעונ הנבמה ידיצ ינשמ םיכשמנה םיווקה .הנבמה
רשאכ ,םויה תמייקש תיללכה המגמב םיבלתשמ ונאש לע חמש ינא ,םויסלו .ךשמתמו
ינא הדומו - תיתביבסה תונמאב קלח לטונ ינרדומ לעפמ לכו הלודג הרבח לכ
 ."החמשבו האנהב יתדובע תא לביקש רובצל

 .ס ימר :םשר
 
  
לופכ בוט-לזמ רלטנזור הכימו הנויל
ןרוג ה'לקנעיו הירורבל בוט-לזמתכרב
תומואתה תדלוהל דכנה תדלוהל
הרפועו ה'לרהאל תונב .ןצינו תרפאל ןב
!וברי ןכ

 
עובשה היה הז
ששחש ימ ךא ,תבשל "דמצנ" אוה יכ ,דחוימב ךורא גח הנשה היה תועובשה גח -
ריבעהל וגאד ונלשמ בוטו לודג תווצו ןרוג בקעי .םעפה םג הדבתה השעמ רסוחמ
םירומא ויהש ,ותשאו חרואה הצרמהש ףא לע ,וירחאש תבשהו גחה-ליל ךשמב םירועש
ונינהנ ,ותיבב דחא לכ לצא הכרענש,גחה-ליל תדועסב .ועיגה אל - ףתתשהל
כ"חאו .תאז השע - דבל ןיכהל וא ,ףיסוהל הצרש ימו ,ונלש יבלחה חבטמה ימעטממ
םירועשל ,תסנכה-תיב ןוויכל רהונ םעה לכ תא תוארל ונלוכי ,ברעב 22:30 -ב
לכל .רקובה תרומשאב ןיקיתו תליפתל דע ,הלילה לכ ךשמב ויהש םינווגמהו םיברה
 !חוכ רשיי - םיפיה םירועשב םהיתועידי ירפמ ונל םיקינעמש ,ונירבח

ףונל ןתונו ונלש שדחה רוריקה תיב תוריק לע ססונתמ רבכ "רזגהו רזעילא" -
 .ןולעה ךשמהב אורקל ולכות ותריצי לע יזנה םע ןויאר - דחוימ ךפונ ביבסמ

תעדותב ראשנו עובשה תמ הירוס טילש - דסא .ףוסבל םיתמ םיצירע םג ,ןכ -
הירוס ןיב "קחשמה יללכ" ונתשי וישכעש ןכתי - "רזכאו ןשקע ןדשח" שיאכ ונלוכ
 .הנאתהו ןפגה תחת טקשב תבשל לכונו לארשיו

תונושה תותכה ידימלתו ,קפואב תוארהל תוליחתמ רבכ "הנשה םויס" תוביסמ -
 .ןתארקל תורזחב םיקוסע


 

אביקע-ינבב השענהמ

תופיה תוגועב םירבחה ופצ תבשה ךלהמב .הל הפלח הרבע העונת תבש -
םינד וב טפשמ תיבל ףינסה ךפה םיירהצב תבשב .םיכינחה וניכהש (תומיעטהו)
 ."יתרבח קדצ" אשונב
םע הצעומב תילאיצוס תדבוע רותב ,ואדנל תידיע החחוש ,אשונה םושיל ךרדב -
.ונילא בורקה רוזאב "תושעל רשפא המ" לע ובשח דחיו תולעמ-םיטבנ םיטבש יכינח
ץוביקב ףיכ ימי תכירעבו ץיקב תובדנתה תויוליעפב אשונה תא םשייל ךישמנ ה"עב
 .ע"נב לש םילוע תונטייקל
 .הכורא הרגפ רחאל םיכרצמ ףוסיא ךרענ ישימח םויב -
 .תינודעומב13:30 -ב החנמ ליגרכ תבשב -
 !םולש תבש
 ,הדובעו הרותל םירבח תכרבב
 .הכרדהה תווצ
 
  
םולש ןב לארשיו הרופיצל גרבזניג ינבו הקנילחרל
ןלוג ןנחו הסדהל ינורהא אפילו הלואגל
החפשמה לכלו גרבזניג ףסוילו הרופיצל
בוט לזמ החפשמה לכלו
בד לש הוצמה רבל תוכרב בורו בוט לזמ
.והימריו ימת לש םנב .ןנחלא לש הוצמה רבל

 
."התזעב ךוניחל העדצה ברע" "התזע" תירוזאה הצעומב םייקתה יעיבר םויב -
ןכו ןומרכ ףסוי ןיכהש הגצהב ועיפוה ונידליו ,ךוניח ישנא הברה ופתתשה דעסמ
תא הנומתבו בתכב האטיבש הכורעת הגצוה ד"פרמב .הניגנ לש םינוש םיעפומב
 .הצעומה יבחרב ךוניחה םוחתב השענה
קשמב השענהמ
םיארנ הניגבש תינגרמה יחמצ  .סמועה אולמב עובשה ונילע בשייתה ץיקה
תצלאמ ונינפב תודמועש תומישמה תרדס ךא  .םהומכ ונומכ ,םויה עצמאב םיפלועמ
 ."םחל לכאת ךיפא תעזב" קוספה תא םייקלו רענתהל ונתוא

 ש " ד ג
   .תותיזחה לכב הנועה תכשמנ ש"דגב
תוכיאו םילוביל םרג גזוממה ביבאהש הארנ וישכעל ןוכנו ףיסאה ךשמינ א"פתב
הנכה רבעש תורמלש ,ןייבמוקה ביבס תורצ רפסמ ונל ויה תאז תמועל .הבוט
חקל  .ןמשה תכרעמ בלב בכרומ ךוביס ללגב עקתנ ,ףרוחה ךשמב הנועל תקדקודמ
תרזעב ונפסא םייתניבו ,הלקתה לע טלתשהל עובשל בורק םיחמומ לש הרובחלו ונל
  .ינוציח ןלבק
הביסה ןאכ םגש ןכתי  .דאמ םיהובג םילוביה  .6 וק תא םימייסמ ונא רזגב
 .רורקה-תיב לע שדחה יתונמאה ריקה איה הביסהש ןכתיו רירקה ביבאב הצוענ
דע םיאלמ ויהי ונלש רורקה -תיבו ץוחב ונמזהש רורקה-ירדחש הארנ וישכעל ןוכנ
  .םוקמ ספא

 י ל פ ו פ
ילב ןיידעו הלכ ומכ הנבל ,השדחה סדצרמה תיאשמ ילפופב התחנ עובשה תליחתב
   .הטירש ףא
קר ונלבק וישכע דעו זאמו הרבחה ישנא י"ע ץרמ שדוחל ונל החטבוה תיאשמה
טעמ אלו ץרמ-ימס תרזעב הנשיה תיאשמה תא קיזחהל ונצלאנ םייתניב  .םירבסה
  .םייפסכ םיבאשמ
יתועמשמ לודיג שי םינורחאה םישדוחב ןכש ,הדובע הברה הכחמ השדחה תיאשמל
  .ןרוקפופב ןהו םיבלכו םירופיצ ןוזמב ןה ,(דקתשאל סחיב) תוריכמב

 בהז יצורע
יצורע החינמ איהש םילבכה תויתשת ךרד תקפסמה םילבכ תרבח איה "בהז יצורע"
תמוצמ יטפוא ביס החינמ הרבחה ןורחאה עובשב  .הילא םירבחתמל םיבר היזיוולט
ךרואל ונלש תודשה תווצק תא ךותחל הרבחה הצלאנ ךכ ךרוצל .תוביתנ ןוויכל דעס
לכ לעש ךכ לע םידבוע ונאו ןטק אל קזנב רבודמ  .תוקלח רפסמב עבש-ראבל שיבכה
  .השולש לבקנ קזנ לקש
   .רדגה ךותב ןטק  עטקבו קשמה רדג ךרואל הריפחה ךשמית אבה עובשב
הקסעב םילבכל רבחתנש תורשפא הרבחה ישנא םע םיקדוב ונא רבעמה תוכז תרומת
בור םא חוטב ינניא  .תידיתע היצפואכ ונל רמשית עצובת אל םא םגש ,תיביטקרטא
ונל רשפאי רוביחה םצע יכ רוכזל שי ךא ,םיצורע יוביר רחא טוהל דעסב רוביצה
 Frame Relay-ה תטישמ רתוי תיביטקפאו הריהמ טנרטניא תרושקתל רובעל דיתעב
  .תיחכונה

 יארשא יסיטרכ תרזעב קולדת
   .יארשא יסיטרכ לופכשב קלד-תנחת דבוע ספתנ םייתעבגב
ךרדב  .םולשתה תדוקנל ךלוהו יארשאה סיטרכ תא שקבמ קלדתמה :הטושפ הטישה
רפסמ ךות סיטרכה תא לפכשמה ןטק רישכמ הכחמ םש ,וסיכל סיטרכה תא דירומ אוה
ול הרקיש רבחה תואצוה   .המלש םיפויז תשרב רבודמש הלעה ףסונ רורב  .תוינש
- םירבח  ןכלו ,(םיבכוכה רפסמ םגו) יתועמשמ ןפואב תולעל תולוכי הזכ הרקמ
םלתשמ הרירב ןיא םאו ,תיבב ןאכ אלמלו יארשא סיטרכב םולשתמ ענמיהל יאדכ
   .הדומצ הרימשב סיטרכה תא תוולל

תא גיצתש תגצמב הזחנ הב ,םירבח תפיסאל רוביצה ןמזומ ש"צומב  :ומורפ
 .הליהקה ביצקת םגו יקשמה דצה םג גצוי ברעב .1999 לש יריחמתה םוכיסה

 !םולש תבש
  .ןרוא