,ס"שת רייאב 'ז ,ה"עב

12.5.2000

.2104 'סמ ןוילג


רומא תשרפ

לוח ימי

ת ב ש
04:48
ןיליפת.ה ןמז
19:06
תורנ תקלדה
09:11
עמש.ק ןמז ףוס
19:25
החנמ
19:00
החנמ
הליפתה רחאל 'קד 10
שודיק
20:00
תיברע
םולש-ןב לארשי
עובשה 'רפ


11:30
שודיק


13:30
'א החנמ


17:30
'ב החנמ


20:09
תבשה תאצ19:34 - 19:29 העיקש

.ןומיס הרש - האפרמב תינרות תבשה


.תסנכה-תיבב םיבוט םינזחב הכרבתנ ,רייא שדוח-שאר תבש :דאמ תדחוימ התיה תבשה -

לש דוסיה תותכמ ,םינב תלהקמ י"ע ללהה-תליפתב הוולש ,ץיול םירפא ברה טלב דוחייב

םיבשוי ללכ-ךרדבש) ונידלי לש הליפתה תא בבחל רוזעי הז עוריאש הווקנ .ס"היב

.(...הליפתה תעשב הימודב

ךילה תא ורמגש ,"ה"לענ" ןפלוא תונב דובכל "ךרבש ימ" םג רמאנ ,"הרותה-תאירק" תעשב

!תונבל בוט-לזמ .ןירדהמל םיירבע תומשל םג וכזו ,רבד לכל תוידוהי התע ןהו ,ןרויג

רודישב" תוזחל ,םיניינועמה לכו םירוהה ולכי ,תישילש הדועס רחאל ,צ"החא תבש התואב

לש םתובהלתהב חכווהל רשפא .הלעמו ןגה ליגמ - םידליה םע דבוע םירפא ברה דציכ "יח

ולעופו םירפא ברה לע דוע .תויוצרה תואצותל םג איבמש ,םהלש הלועפה-ףותישבו םידליה

.ןוילגה ךשמהב אורקל לכונ


דמעש- ידוושה ףירצה :דעסב םיקיתווה םינבמה ןמ םיינש םמלועל וכלה ןושאר םויב -

םנורכזו ,יוארכ ,דעות עוריאה .ןורחאה "תבכרה" ןינבו ,בוזעו םמוש רפסמ םינש רבכ

.תוכורא םינש ךרואל ,םהב ורגש םירבחה לכ י"ע רמשיי הלא םינבמ לש


םויב 20:00 העשב הריפצה םע - לארשי לכב ומכ - ונלצא ליחתה ל"הצ יללחל ןורכזה םוי -

ואילפה וניתונב .בטיה ןכומו ,םישרמו דבוכמ היה לכואה-רדחב םייקתהש סקטה .ינש

םילוכי םניאש םירבח שיש ,לבח קר ,האנ הרוצב םקלח תא ומרת םיפתתשמה לכו ,רישל

תיברע-תליפת תא) .דאמ המגפ ברעה תליחתב םהלש תוצצורתההו ,הלאכ םיעוריאל םג קיידל

.(ורחאי אל םיללפתמה םגש תנמ-לע ,סקטה ירחאל ריבעהל ,ילוא ,ךירצ


םלואב ,רפסה-תיב לש ןורכזה סקט םייקתה ,11:00 העש לש הריפצה םע ,ישילש םויב -

.תרוסמה בטימכ ,דבוכמו בטיה ךורע אוה םגו ,םיבר םירבח םיאב הז סקטל םג .טרופסה


תבחרב גחה תסינכ סקט - הירחאלו .תיגיגח הליפתב ,ליגרכ חתפנ תואמצעה םוי -

הקד הממד לוקב ,הנשה ,הרבע לגדה תפנה .םייגיגח תורואב הראוהו הטשוקש תסנכה-תיב

וז התיה ןכאו ,םידליה דחאו ןותחפשמה יבא ויה םיפינמה) .לבחו ,לודג םשור ילבו

תונלגד עפומב אביקע-ינב יכינח ןה :םהיתועפוהב ואילפה םידליה .(תחלצומ הריחב

.המיסקמ העפוה םתא וניכה תורבח דוע םע דחי רשא ,הלמרכ לש היכינח ןהו ,הרישבו

הכנח רשא ,ריפס-תללכמב רבעש עובשב םג ועיפוה םידלי םתוא יכ ,ונל רפוס ,בגא)

תא ומישרהו ,הרישב ונידלי םש ועיפוה הז עוריא דובכל .הרות-רפס הסינכהו תסנכ-תיב

.(!םתא דבועש ימלו ,םידליל חוכ-רשיי .םיחכונה לכ


,תובהלתהב ורש .ק ילאו םוחנ ."םירעוס םידוקיר"ל רוביצה לכ ןמזוה ,סקטה רחאל -

תא ומישרהו ,הרישב ונידלי םש ועיפוה הז עוריא דובכל .הרות-רפס הסינכהו תסנכ-תיב

.(!םתא דבועש ימלו ,םידליל חוכ-רשיי .םיחכונה לכ


,תובהלתהב ורש .ק ילאו םוחנ ."םירעוס םידוקיר"ל רוביצה לכ ןמזוה ,סקטה רחאל -

םויב ונלצא םידוקירהש ,םינש ויה .םירבג-לגעמו םישנ-לגעמל דימ קלחתה להקהו

היהש םירבח ויהו ,ןאכ םג הנתשה תוחורה ןווכ ךא ,תפתושמ החמשב ונייטצה תואמצעה

.ץרמב םידקור םירחאה דועב - בלתשהל השק םהל


יכ היה המדנש ,םיטירפ המכ ורסח ןאכ םג .םעט בוטב הנכוה לכואה-רדחב הדועסה -

- הריש ;תונחלושה לע ןבל-לוחכ יטושיק :ומכ .דעסב םהלש תרוסמה תא רובשל רשפא-יא

תנגרואמ התיה אל ןוזמה-תכרב םג .לכואה תעשב םילוקמרב גחה יריש תעמשה ,תוחפל וא

.לבח ,יוארכ


,הריש ברע םמצעל םיכרוע םיריעצה רשאכ ,ליג תוצובק יפל םירבח וקלחתה ברעה ךשמהב -

.ומעט יפל שיא שיא םילבמ ראשהו


ירבח דועב ,םיתבב רקוב-תדועס הירחאלו ,תיגיגח הליפתב חתפנ בוש תואמצעה םוי רקוב -

.לודגה אשדבש עוריאל םהיתונכה תא םילשהל םיזרדזמ ,םהירזועו תוברתה-תדעו

םיזוחלו ,תונושה תולעפהל ,םיגגוחל ופרטצהו ,ןהידלי לע תוחפשמ ועיגה ןיפיט ןיפיט

תיילצל םינקתימה ונכוה ןמזב וב .םינטקה םידליה בל דאמ ךשמש - תובובה ןורטאיתב

בלתשמ ונצוביקו ,ץראה לכב תואמצעה-םוי לש ירקיעה ןכותל ךפה "לגנמ"ה ,ןכא .רשבה

...וז (תקפקופמ) תרוסמב תובהלתהב

לכ ודמעוה םתושרלו ,םיבורק ירוקיבל וא םילויטל ןמז ותואב עוסנל ורחב םירחא םירבח

םילגלגה תא אצמ - הצרש ימ לכ רבד לש ופוסבו ,םירוכש םיבכר דועו דעס לש בכרה-ילכ

ךלהמב םיעוריא המכו המכ ויהו ,תיבב ראשהל ופידעהש הלאכ ויה ,ןבומכ) .םהל ךרטצהש

.("לארשי תנידמ תראפתל" ,םינושה היזיולטה יצורעב ורדושש ,גחה

ונרבח וניה םיכוזה דחא רשאכ ,לארשי-יסרפ תקנעה סקטב ץוביקה לכ הזח 19:30 העשב

.הז יגיגח עגרב ונבלב ותא ונייה ונלוכו ,לורק הירא

הבברתשה םשו הפ םא םגו םירחאה תא םג ומכ - הז גח ונילע םיענהל םילמעה לכל הדות

!חלצומ גח היה אלש רמוא הז ןיא ,הז ח"ודל יהשלכ תרוקיב
.ל"ז ןור קירא וננבל ןורכזה םוי - רייאב 'י ,ינש םויב


םירבחה תפיסאב


הרימשה אשונב ,ירעי ירוא לש התליאשב החתפנ ,"םישודק" 'רפ ק"שצומב םירבחה תפיסא

לאשו ,הניקת הניא הרימשה םהב עובשב םימי שיש ,ןעט ירוא .םויה תועשב ץוביקה רעשב

.היעב תמייק ,ןכאש לאקזחי הדוה - ותבושתב .אשונב תושעל הליהקה-תלהנה תעדב המ

.תושעל המ טילחהל ךרוצ היהיו ,הב לופיטל תויורשפא המכ הנמ אוה

.םויה רדס לע ודמעש םיאשונב ןודל הפיסאה הכישמה ,ןכמ רחאל


- אשונב לופיטה "עקתנ" זאמ הנש ירחא :תיתליהקה הנוכשה אשונ םודיקל םיתווצ תריחב .1

2 רוחבל הפיסאב טלחוה זאמ םישדוח 10 ירחאו - תווצה ךותב תינורקע המכסה יא ללגב

."יתרבח תווצ"לו "ינכט תווצ"ל תועצה תוריכזמה האיבה ,אשונה תא וקדביש םיתווצ

-תילהנימ-תינכטה הניחבה ןמ הבחרהה אשונ תא דומלל רומא ינכטה תווצה - העצהה יפל

תא דומלל רוביצל רוזעי יתרבחה תווצה וליאו ,(תויביטרפוא תועצה אלל) תינוגריא

הבחרהה אשונ לע תונקסמו תואצות קודבי ןכו ,םינווגמ םיצרמ תאבה י"ע - אשונה

:תולאשה ביבסמ דוחייב בסנ - תושגר טעמ אלב ןועט היהש - ןוידה .םירחא םיצוביקב

תווצה םאה ;(הנודנה הלאשל וירבח סחי תניחבמ) לוקש תויהל יתרבחה-תווצה לע םאה

ואטבתה םיבר םירבחש רחאל ?םתוליעפ לע םהיתודמע ועיפשי םאהו ;הזכ אוה עצומה

ןיינועמ וניאש ןוויכמש ,(יללכה ריכזמה) רזל ינד עידוה - תוקולח ויה תועדהו

הווקמו ,םויה רדסמ אשונה תא ,הז בלשב ,ריסמ אוה - "לאמש לגר"ב ליחתי ךלהמהש

.רתוי "תנזואמ" העצה האבה הפיסאל איבהל


העבצהב ,השעמל ,ורבע העבצהל ודמעש םיקרפה :"הדובעה תנמא"מ םיקרפ ינש רושיא .2

םיקרפה לכ לע העבצהב "הנמאה" הלפנ ןכמ-רחאלש ןוויכ ,אלא .התעשב הכרענש ,יפלקב

םייונישה רואל יכ ,ריבסה רזל ינד .הפיסאב םתלבק תא ררשאל ךרוצ היה - תחא השקמכ

םג ,בייחמו רורב חוסינב תוטלחהב םינגועמ ויהי םירבדהש בושח - ונייח תואיצמב ולחש

לש אשונה אוה ןושארה קרפה תועצהב טלובה רבדה .תוינכפהמ תועצה םהב ןיא םא

הז םא םג ,וב ןיינועמ אוהש םוקמב דובעל רבחל םירשפאמ - דחא דצמ - רשאכ ,תוידדהה

.תכרעמה יפלכ ותוביוחמ תא רבחל ריהבהל ךרוצ שי - ינש דצמו ,ץוביקה ךותב אל

תויהל הרומא א"שמ רשאכ ,תכרעמה תורירש ינפמ רבחה לע הנגהב אוה שגדה - ינשה קרפב

ךרוצה שגדוה - חתפתהש ןוידב .(תיפנעהו תיקשמה תכרעמה דבלמ) תוטלחהב ףסונ םרוג

ףנעמ םידבוע דיינל (הזכ דחא היהיש בושחו) הדובעה ןרדס לכוי אבהל םגש ,גואדל

לש םתייעב הרכזוה .הדובעב ותבוח תא אלממ וניאש רבחל השעיי המ הלאשה הלאשנ .ףנעל

אלל תיפולח הדובעל םמצעל גואדל םתלוכיב ןיאו - הדובע םוקמ םיבזועה םיקיתוו םירבח

עירכמה בורה םויכ םגו ,ללכב תאזכ "הנמא"ב ךרוצ היה אל רבעבש - ךכ לע רבוד .עויס

- הנוש םויה (םלועבו ץראב ןכו) ץוביקב בצמהש ללגב ךא - תויעב ילב דבוע םירבחה לש

תנכה דע העבצהה םע תוכחל שיש ,העדה הלבקתה אלש רחאל .תורורב תוכלה עובקל ךרוצ שי

םירבחל וקלוחו) ואבוהש םיקרפה ינש ולבקתה - היקרפ לכב תמלשומ "הדובע תנמא"

.דאמ לודג בורב (ראודב

.תרחואמה העשה תאפמ - החדנ ןורחאה ףיעסב ןוידה

.למה הרש :המשר

לצב שיקהשקבב ךלגרב ךכחתהל אבש ,לליימ לותחל ללכ ךרדב תדעוימ ,"אתשיק" וא "שיק" הלימה

.רלסק לעימ יתלבקש ןוכתמה והזו הבוט הדיטשפ םג תראתמ "שיק" הלימה לבא .לכואל

!המידקו לצבהמ תועמדה תא בגנל - תחפטמב ודייטצת זא


:קצבל םירמוחה

חמק תוסוכ 1 1/2

חלמ םע הנירגרמ םרג 100

םימ סוכ 1/2

.תינבתה תא קצבב דפרלו םירמוחה לכ תא בברעל


:תילמל םירמוחה

םילודג םילצב 3

(םימה אלל ,תוננוסמ) תוירטפ תספוק 1/2

תומלש םיציב 3

בלח סוכ 1/2


:הנכהה ןפוא

:וישכעו תינבתה לע םתנכה רבכ קצבה תא ,בוט

.(תולודג אל) תועוצרל לצבה תא ךותחל .1

.ביהזמ ועבצש דע לצבה תא ןגטל .2

(?ןנסל ךירצש ונרמא רבכ) תוירטפ תספוק 1/2 ףיסוהל .3

.לצבה םע תוירטפה תא תצק ןגטל .4

.תומלש םיציב 3 ףיסוהל .5

.בלח סוכ 1/2 ףיסוהל .6

.ונגרואו רתעז ,הקירפפ ,לפלפ ,חלמ - םעטה יפל םינילבת ףיסוהל .7


הבוהצ הניבג םידרגמ הילעמו תילמה תא םיכפוש ונא תינבתב ול חנ רבכש קצבה לע

.הסג היפמופב


!וארתו וסנ - הנהמו םיעט אצוי .תוקד 40-כ תופאל

.הרורדהחיכוהש ,םינבה תלהקמ תא ונעמשו םירפא ברה תא ונרכה הב - רייא ח"ר ,תבשה ירחא

.ולעופו םירפא ברה לע םילימ המכ ונשקיבו הכאלמב םיקסועל ונינפ ,בוט לאיצנטופ


* * *


אוה עובשב ינש םוי ידמ .ץיול םירפא ברה לש ותכרדהמ ונידלי םינהנ םיישדוחכ הזמ

תובוב םעו ,לילצבו ללמב ,תעשעשמו תיתייווח ךרדב םייתד םינכת םהל ריבעמו עיגמ

םיוולמ ,תחא הצובקב םינגהמ םידלי םיפתתשמ .ןטבהמ תולוקב בבודמ אוה ןתוא ןורטאת

הסנמ אוה 'ו דע 'גמ םינב םע .'ג-'א תותכ ידימלת םיפתתשמ הינש הצובקבו ,םהירוהב

.תבשל נ"כהיבל הלהקמ םיקהל

ולוקב םיענה ינש ןינמב .ותחפשמ םע דעסב חראתהל םירפא ברה ןמזוה רייא ח"רב

תיסחי רצק ןמזב הנגראתהש םינבה תלהקמ וילא הפרטצה "ללה"לו ,ףסומו תירחש תוליפתב

םיאליגב םידליש ןימאמ היה ימ יכ ,הכרעהו דודיעל היוארו (...הסינכ ינחבמ אללו)

אובל רוביצה תא הנימזה העדומה .הנבה יא הלח "תבש גנוע"ב .רישל הנמזהל ונעי וללה

םידליה תא ליעפהל וילעש ומותל בשחו העדומה תא ארק אל אוה ךא ,םירפא ברה םע רישלו

תחמש תא שוחל תונמדזה םהל הנתינ תוחפל .החילסה םיבזכואמה םע .הליגרה תנוכתמב

.ותארשהב םידליה לש םייחה

ברה זכרמב דמל אוה .הבישי דימלתכ הנש 22 ינפל וגקישמ הצרא עיגה םירפא ברה

רוביצ חילשכו ,םירומ תכרדהב קסוע אוה םויכ .הארוהלו תונברל הכמסה ול שי .תרשבמבו

ןימינב לש ותב) תירונ ותשאו םירפא ברל .איבל ץוביקב החראהה תיבב םיגחב עובק

ץיקב רצונ ומע ילש רשקה .שמש-תיבב םויכ םיררוגתמ םהו םידלי 7 (ריכמש ימל ,ןמקילג

"הבשומ" הנחמב דובעל םהיתוחפשמ םע םיעיגמש ,םיברה תווצה ישנאמ דחאכ ,ב"הראב רבעש

,םיכינחה םע הלהקמו רמזחמ ןיכהל - היה ודיקפת .עובק דיקפת דחא לכלשכ ,הינבליסנפב

ךרדמ דאמ יתמשרתה .ןגה ליגב תווצה ישנא לש םהינבל תבש תלבקו הרות ירופיס ריבעהלו

.ונידלי םע ושיגפהל יתפאשו םידליה םע רצוי אוהש ידימה רשקהמו ותדובע

םלואב .הכונחב םידליה תא ליעפהל ןמזוה אוהו ,ןויערה תא ולביק לופיטו ךוניח תודעו

התיה הנווכהו ,תולפטמה םג ןכו ,ובהלתה םלוכו ,םיחרוא ללוכ םידלי האמכ וחכנ

קיתוו רכמכ לזייו יזור ותוא התהיז ,דמעמ ותואב ךא .םיגח תארקל ונימזהל ךישמהל

ברהש ינור לש וחומב ןויער הלע זאמו .הלודג התיה תושגרתההו ינורל הארק .ביבחו

רבד ןיאש ונתנומאב קבד ךא הלק הניא המישמהש עדי אוה .םינב תלהקמ ןאכ ןגראי םירפא

זכיר ךשמהב ,םידדוב ןינע הליחת .תוריהזבו תושיחנב לעפ אוה .ןוצרה ינפב דמועה

,תועצה ועצוה ,םירפא ברה םע תושיגפ יתש וכרענ .םיפסונ םירבחו ,תובא תצובק וביבס

ךפה ינור לש םולחהו םויה תלעופש תינכתה השבגתה טא טאו תוקפסו תוששח ועבוה

!חוכ רשיי יזורלו ול עיגמו .תואיצמל

תודסומל ,הבר תובהלתהב הלועפ םיפתשמש םיביבחה םידליל םג ,ןבומכ ,עיגמ חוכ רשיי

,הליהקה תלהנהו ךוניח.ו ,תד.ו ,ותקסעה תא ורשיאש

.וירושיכו ותוישיאמ תונהלו וריכהל וניכזש םירפא ברלו


.הלמרכ


םייונימ.ו לש הנחלושמ


תונושה תודעוה תא שייאל ,ונדיקפת .הכודמה לע םייונימ.ו (תדמוע) תבשוי תובר תועש

:םינוירטירק המכ י"פע

.רוביצה תא תרשל םישנאה ןוצר/המכסה -

.שקובמה דיקפתל םירבחה תמאתה -

."תורושה תא ןנערל"ו םידיקפתה יאשונ תא תונשלו ןווגל -

.תוברועמהו תוכיישה תשוחת ןעמל - תודעווב םירבח םומיסקמ ףתשל -

םיעיגמה ,םיטעמ םישנא לע םיבר "םיקית" ולפי אלש מ"ע ,ןתינה לככ םידיקפת רזבל -

.הקיחש ידיל רהמ

,תודעווב ליעפ קלח תחקל ונינפ םהילא םירבחה תיברמש ,קופיסב ןייצל ונא םיחרכומ

.תונמאנב םדיקפת םיאלממו ןוצרב ונענ

רקבלו תוארל קר אלו) ,"שי"ה לע ךרבל שיו ,הפי הישעו "השדח חור" תבשונ תודעו המכב

.("ןיא"ה תא

יאשונ תא דדועלו ןגרפל ,("תיברמ" קר אלו) םירבחה לכמ םיפצמ טלחהב ונא - תאז םע

."תחגנמ הניא"ש תרוקיב ריבעהלו תונוב תורעה ריעהל ,תויועט לבקל תעדל ,םידיקפתה

."העוט אל - השוע אלש ימ" ,עודיכ יכ

תא קפסל אל םג םילוכיו ,חוכשל םג םילוכי ,רוביצ יכרצב םיקסועה קרש ,ןבומ ןאכמו

.רוביצל הכרעה רדשלו ,ונלש תויועט לע יבמופב תודוהל ונלוכ עדנש בושח .םלוכ ןוצר

.(ןינעל ונא םיליגר אלש תורמל) הכשמה לע אלו "האלמה סוכה תיצחמ" לע טיבנ

...ךא ,םרכש םלשי ה"בקהו הנומאב תאז ושעי - רוביצ יכרצב םיקסועה לכש ,הווקנו

.ונחנא םג


:ל תועצה ונל שיגהל ,השקבב ,רוביצל םינופ ונא וז תונמדזהב :.ב.נ

.הטילק.ו ת/זכרמ *

.הליהקה תלהנהל תפסונ הרבח *

- עצבלו רוציל ,תונבל ,תונשל ,הדעוו איהש וזיאב קלח תחקל וביל ץפחש ימ לכ ,ללכבו

...חותפ דימת ונסקנפ


ןולעה תכירעב ותוליעפ לע סומעל בוש םידומ ונא - ןולעה ךרוע ןינעב :.ב.נ דועו

.שדח ךרוע תאיצמב ץרמה לכב םילפטמו


,גרבזניג לחר

.םייונימ תדעוו /ב


הוצמה-רב ןומיס דעלאל

הדוהיו ןיי'ג םירוהל

ילרו לחר םיבסל

החפשמה לכלו

!בלה ברקמ בוט-לזמ


לורק היוליסו היראל

החפשמה לכלו

תוכרב בורו בוט-לזמ

ןינה תדלוהב

.ןמרביל רמתו ימר לש םנבקשמב השענהמ


רבדהש םייח - םיילמרונ םייחל םיעוגעגו החמש ,בצע וב םיברועמש עובש .ונלוכ לע רבע ןועט עובש ."קשמב השענהמ" רודמ היהי םהב רתויב ריעסמה


ם י מ

תייקשהל םישמשמה ן"דפשה ימב םגו םיריפש םימב םג - ונלש םימה תוסכמב םיצוציק שי הנשה םג תיתנשה הסכמה לש תישדוחה הסירפל רשאב הנבהל "תורוקמ" םע ונעגה ,ן"דפשה ימל עגונב .םילודיגה תצקו יאמ ,לירפא - ביבאה ישדחב תיסיסבה הבצקההמ רתוי ךורצל ונל םירשפאמ "תורוקמ" רשאכ ,ונלש .חטשב לעופב םג תמרוז הנבהה וישכעל ןוכנו ,ינויב

ונעציב וב דומעל לכונש ידכו ,דקתשאמ לופכ ץוציק לע רבודמ הנשה ,הנחמה חטשב םיריפש םימל עגונב :םירבד המכ

.ן"דפש ימל התוא ונבסהו תונורחאה םינשב התוא שמישש םיריפשה םימה רוקממ הממחה תא ונקתינ .א

.ת"עד רפס תיבל (ונרעצל הנטק) תפסונ הסכמ ונלבקו ונשקב .ב

ןורחאה ץיקה תא םייח ורבעש םיחמצהש הווקנו ,דקתשאכ ראשית ירוביצה יונב היקשהה תוינידמ .ג .ףסונ ץיק המוד היקשה רטשמב דומעל םילוכי

,הרבעש הנשה ילגרה תא שדחמ ץמאל שקבמו םירבחל תאזב הנופ ינא - תירוביצה הכירצה ,ףוסבלו .ד

.תבש יאצומב שולש םייתעש - תוניגה תייקשהל דעו תויאבצה תוחלקמהמ

.רבישה לע םינוממה םע םיתומיע אלל הנשה ףוסל עיגהל ונל רשפאת ונלוכ לש הנוכנ תוגהנתהש הווקמ ינא


סדרפ

.ונירחאמ הנועה םינומילה תקלח דבלמו ףיטקה םייתסה עובשה

.הנבלה תילוכשאה רקיעבו םירדהה יריחמב תרכינ תוששואתהו םיבוט םילובי ונייפא תפלוחה הנשה תא .לפש תונש רפסמ רחאל תוימיטפואל םוקמ שיש הארנ ונידיב שיש םינותנהמ

,הקלחב םילכימ 400 דוע שיש שדוח ינפל חוויד יתלבק ,ונפטקש הנורחאה תילוכשאה תקלחב :לוביל רשקבו רבד לש ומוכיסב ... לכימ 400 דוע שיו עובשה ונפטק :יל רמאנ ,הרוק המ יתלאששכ ,עובשה לכ ךשמב

.םנודל ןוט 13 לש לוביב הקלחה הרצענ

.םהב ןייעל יאדכש "םישדחה םירתאה" תמישרב דעס לש רתאהמ ףד "הלאוו" לטרופב ןייוצ עובש ינפל

.בשחמה תדיחימ עיגה הז םוחתב השענה לע חוויד .הפמה לע ונחנא ,רוציקב


טנרטניאה תקלחמב השענהמ

.ביתנ תצובקמ ןמפואק ילא לש התרזעב וינפ תא הניש - www.saad.org.il דעס לש רתאה

.םינושה םיפנעה יפדב רקבלו סנכהל ץלמומ

.הפמה ירחאמ םירתתסמה םירתאה לכ תא אוצמל וסנ דעס לש ריואה םולצת ףדב

:תורוצ יתשב רתאב עיפומ ןולעה םג ולא םיפד לעמ םייקתהש ןולעה תצופת לע ןוידה תובקעב

.ל"וחב םג ןולעה תא הכרד אורקל ןתינ ןכלו "הנומת"כ ןולעה לכ תא הליכמ תחא הרוצ

.םימלוצמה םיעטקהו תונומתה אלל ,ספדוהש טסקטה תא קר הליכמ היינש הרוצ

לע ותבותכ תא ונילא וריבעה אנ ןיינעמ רתאב םתלקתנ םא .םכיתוצלמהל הכחמ םירבחל םירושיקה ףד .תוראהו תורעה לבקל חמשנ ןכ ומכ .הז ףדל ורשקל לכונש תנמ

תא קיזחהל" הלוכי אל ךא הרמוח יתוריש םירבחל תנתונ דעסב בשחמה תדיחי יכ ריעהל םג םוקמה הז ילכ אוה בשחמ .'וכו סוריו-יטנא ,טנרטניאב השילגל עגונב םירבחל תיבב דומצו ישיא תוריש תתלו "דיה לש הרקמב .("וידחי" ןודעומבו שיבכל רבעמ ץוביקב םג) שרוד לכל םיסרוקו הפנע תורפס שי .דומלל ךירצש .בשחמב תדיחיל בשחמה תא איבהל םהמ םישקבמו םירבחל רוזעל םילדתשמ ונא תורומח תולקת

המיענ השילג

!םולש תבשו

.ןרוא